prosba o pomoc w wyborze aparatury RC

Witam.
Jestem pocz±tkuj±cym w tym temacie, wiêc proszê o wyrozumia³o¶æ.
Wkoñcu przyszed³ czas na spe³nienie "dziêciêcych" marzeñ (zawsze chia³em
mieæ model lataj±cy :) ).
Postawi³em na model ¶mig³owca Raptor 30v2 (napêd spalinowy), ale zakupy chcê
zacz±æ od aparatury do sterowania.
I mam ma³y delemat z odpowiednim wyborem.
Jak ju¿ wcze¶niej zaznaczy³em interesuje mnie obs³uga ¶mig³owca, niemniej
jednak dobrze by by³o aby mog³a ona obs³ugiwaæ równie¿ samoloty oraz
samochody (tak na przysz³o¶æ)
Wstêpnie wybra³em model JR/Graupner MX12 lub Hitec Optic 6 ceny s± w miarê
podobne, z tego co wyczyta³em to opcjê te¿ maj± podobne, wiêc mam pro¶bê do
osób które u¿ywaj± którego¶ z w/w nadajników o opiniê.
A mo¿e warto przyj¿eæ siê jeszcze innemu nadajnikowi oprócz tych co
wymieni³em (byle cenowo by³ zbli¿ony).
pzdr
Slawek.
Reply to
Slawek
Loading thread data ...
W pierwszej kolejno¶ci zapraszam do kolegi Krzysztofa na
formatting link
W drugim etapie proponujê poczytaæ
formatting link
zmienisz zdanie co do pierwszego heli. O aparaturach tu:
formatting link
Pamiêtaj, ¿e w Polsce latamy na 35MHz, je¼dzimy i p³ywamy na innych czêstotliwo¶ciach. 35 MHz zarezerwowane jest wy³±cznie dla mdeli lataj±cych.
formatting link
te¿ lekturê w/w strony.
Mo¿e nie odpowiedzia³em Ci jednoznacznie, któr± aparaturê wybraæ jednak po zapoznaniu siê z tre¶ci± w/w serwisów napewno ³atwiej bêdzie Ci podj±æ decyzjê. Pozdrawiam, peTer
Reply to
peTer
U¿ytkownik "Krzysiek "kojot: Choroszko" snipped-for-privacy@bezpiecznikpost.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4503d706$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl... Slawek napisa³(a): ......
.........
AFAIK to zale¿y zacz±æ od 200E na symulator. Ka¿dy inny zakup jest w dalszej kolejno¶ci ...........
No tak wiem symulator fajna sprawa, na razie bawiê siê FMS-em przy u¿yciu klawiatury :) dlatego najpierw planuje zakup aparatury. Po przeczytaniu do¶æ sporej liczby opini i materia³ów na ten temat, jestem za modelem MX12 z odbiornikiem R16 SCAN (mia³em na razie kupiæ tylko sam nadajnik ale w komplecie z odbiornikiem, ³adowark± i akumulatorami wychodzi du¿o taniej).
Co do symulatora FMS to wiem ¿e nie jest to najlepszy symulator ale ma jedn± przewagê nad innymi, jest za darmo. Z komercyjnych znalaz³em w helishopie Aerofly Proffesional Deluxe za 790 zeta, jest te¿ Reflex za 930. Czy warto do³o¿yæ do Reflexa czy Aerofly w zupe³no¶ci mi wystarczy ?
I ostatnie pytanie, czy s± tutaj ludzie z okolic Czêstochowy, je¶li tak to gdzie pilotujecie swoje maszyny ? Czy organizujecie co¶ w rodzaju zlotów na których mo¿na przypatrzeæ siê sztuce pilota¿u oraz podyskutowaæ.
pzdr S³awek.
Reply to
Slawek
Slawek pisze:
Jeśli udźwigniesz to finansowo, to kup od razu zestaw. Np. u Saszy
formatting link
. A w ogóle, to jeśliś z Częstochowy, to może umów się z chłopakami z Zawiercia i zobacz, na czym latają :)
Mumin
Reply to
Michał Mierzwa
Latam na heli i od razu zapomnij o Opticu 6 Graupener mx 12 to firma i ma doskonały jak na ta cene program heli min wszystkie typy sterowania tarcz i w standarcie doskonały aku nie to co Optic 6.Wykonanie radia super.Odbiornik radze kupić osobno podobnie jak serwa i oczywiście komplet kwarcy i zalecane jest aby kwarc odbiorczy był takiej samej firmy co odbiornik chociaz inne tez działaja.Odbiornik dobry i lekki jest Rex 7 MPD cena ok 150 zł i doskonale sprawdza sie w elektrykach które sa bardzo podatne na zakłócenia.Odradzam zakup w sklepach jak helishop itp podobnych -ceny bandyckie sam MX 12 mozna kupić za ok 400 zł
formatting link
tutaj solidny sprzedawca a sklepy co oferuja cześci do heli to są delikatnie mówiąc popiepszeni z cenami nie maja nic w granicach rozsądku
Reply to
Marian

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.