[rc] APC 15x4 dziwny przypadek

Witam,
"Pad³o" mi dzi¶ ¶mig³o APC 15x4W. Osobliwie, po wyl±dowaniu patrzê, a tam
³opata urwana. L±dowanie by³o delikatne, na wygaszonym silniku, na ¶redniej
trawce, miekutkie - takich l±dowañ wykona³em na ¶mig³ach APC 13x... mo¿e z
setkê. Co ciekawsze, to ¶mig³o (³opaty) nie by³o w najmniejszym stopniu
"zazielenione" ani brudne od ziemi, tak wiêc zak³adam, ¿e nie by³o jakiego¶
wiêkszego uderzenia, na bank zosta³by ¶lad. Podobnie ³opata le¿a³a przy
samym silniku, co wg mnie oznacza, ¿e model nie mia³ jakie¶ wielkiej
prêdko¶ci (nie okrêci³ siê, nie zrobi³ cyrkal, etc.). Mocno siê zawiod³em,
zwa¿ywszy, ¿e takie ¶mig³o to ~50pln. W swojej modelarskiej praktyce
l±dowa³em na brzuchu dziesi±tki, o ile nie setki, razy i od jaki¶ 3 lat nie
z³ama³em ani jednego ¶mig³a. A tutaj trzeci lot tego ¶mig³a, wolne,
delikatne l±dowanie i ¶mig³o do kosza.
Mia³ kto¶ podobne przeboje z APCekami? Mam wra¿enie, ¿e mog³a to byæ wada
ukryta, ale pewnie z reklamowania nic nie wyjdzie. Je¶li kto¶ widzia³ takie
¶mig³o, to moje posz³o w miejscu gdzie nastêpuje przewê¿enia ³opaty i
zaczyna siê "w³a¶ciwy" profil, jakie¶ 45mm od osi. ¦mig³o by³o wywa¿one
idealnie, a silnik to 15ccm, który wykrêca³ je na ok ~10k.
pozdrawiam,
qrdl
Reply to
qrdl
Loading thread data ...
U¿ytkownik "qrdl" snipped-for-privacy@spam.com napisa³ w wiadomo¶ci news:f7dd6c$46l$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Tak to ju¿ jest z l±dowaniami na "brzuchu". My¶lê, ¿e jednak zachaczy³e¶ ³opat± i siê z³ama³o. W ¶mig³ach 15x jest wiêksza si³a "wy³amuj±ca" ni¿ w 13x. Do tego zak³adam, ¿e przy ¶mig³ach 13x lata³e¶ na wiêkszym skoku ni¿ x4, a co za tym idzie nasada ³opaty te¿ jest inaczej zbudowana, bardziej odporna na wy³amywanie. Je¿eli, ze ¶mig³em by³oby co¶ nie tak, to "odfrunê³o" by podczas lotu, bo przy pe³nych obrotach na ³opatki dzia³a ogromna si³a.
Pozdrowienia! Tomek
Reply to
Vex
Witam,
U¿ytkownik "Vex" snipped-for-privacy@nospam.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:f7djl1$t5f$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Co¿... siedzê sobie i ogl±dam ¶mig³o i powiem szczerze, ¿e chyba jednak by³o wadliwe. Pod s³oñce krawêd¼ sp³ywu prze¶wituje troszeczkê i widaæ w okolicach z³amania jakby jakie¶ plamki, czyli zagêszczenia (?). Ponadto powierzchnia ³opaty niedaleko pêkniêcia by³a jakby od pocz±tku troszkê inna... trudno to opisaæ, ale mia³a mikroskopijne bia³e ryski, które zak³ada³em, ¿e s± wynikiem produkcyjnego procesu szlifownia. Druga moja teoria brzmi, ¿e mog³o byæ "walniête" gdzie¶ w trakcie sk³adowania/pakowania/transportu. Kupiê nastêpne, mo¿e teraz troszkê mniejsze 14x4W i zoabaczymy - jak siê z³amie, to odszczekam, to co tutaj wypisujê :-) A je¶li chodzi o mniejsze, to latam teraz 12.25x3.75 i na szczê¶cie siê nie ³amie.
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.