Udane pierwsze loty spaliniakiem

Witam Wszystkich,
Muszê siê pochwaliæ ¿e zd±¿y³em jeszcze przed zim± spróbowaæ swych si³ z
moim pierwszym spaliniakiem. Pogoda jak na listopad by³a ca³kiem przyzwoita
wiêc szybki SMS do Cypisa i na lotnisko. Z dobrej pogody skorzystali rówie¿
inni latacze tote¿ wydawa³o siê ¿e bez problemu znajdzie siê kto¶ kto wykona
dziewiczy lot mojej maszynki (producent The World Models - Super Sports 40,
do kupienia u Leszka Jury z Andrychowa). I tutaj, o dziwo dla mnie, pierwsza
niespodzianka gdy¿ wszyscy lataj± w mode1 tylko ja na mode2. Podobno
wiêkszo¶æ tutaj na po³udniu tak lata! Trzeba by przek³adaæ odbiorniki.
Wszyscy lataj± to nie wypada za bardzo m±ciæ. Trudno darmo, przecie¿ lecieæ
od razu nie trzeba mo¿na trochê poje¼dziæ po trawie. Sprawdzenie zasiêgu -
OK. Odpalam silniczek (OS 46LA). W próbach przydomowych pali³ od palca teraz
nie chce! Dobry Tomek (Cypis) dziabn±³ tu i tam i ruszy³. Kontrola ustawieñ
w nadajniku, wychyleñ sterów. Wszystko OK tak wiêc idziemy poje¼dziæ. Dwa
ma³e kó³ka po trawie, manewruje piêknie. No to spróbujemy czy siê odrywa od
ziemi (nie mia³em zamiaru lecieæ tylko zrobiæ kilka kaczek). Gaz, krótki
rozbieg, i poszed³. ¯adnych kaczek nie by³o. Leci siê znakomicie! Jak na
moje wyobra¿enia to nadzwyczaj lekko siê go prowadzi. Oczywi¶cie czujno¶æ
ca³y czas na maksa bo kij go wie co siê wydarzy. Za plecami Anio³ Stró¿ -
Cypis z instrukcjami co robiæ a co nie. Gdzie nie lecieæ, ¿e za nisko, albo
¿eby nie i¶æ na kolizjê z l±duj±cym pe³nowymiarowym samolotem. W tym
momencie gdy ja skupiony i przejêty robi³em ósemki (i zastanawia³em siê jak
wyjdzie l±dowanie) Cypis by³ nieoceniony. To by³a moja druga para oczu.
Zimno, palce marzn± wiêc próbujê l±dowaæ. Dwa kó³ka, obni¿enie pu³apu, no i
l±dowanie. Ale¿ to by³o proste i piêkne. Zero reakcji na podmuchy wiaterku,
stabilno¶æ lotu, opadania. Wszystko przewidywalne. W koñcu siada i ...
hamuje ostatecznie na lince wyci±garki. Zero uszkodzeñ. Gratulacje od
Cypisa. W tym momencie wszelkie moje dotychczasowe obawy prys³y niczym
mydlana bañka. Nie taki diabe³ straszny (w koñcu nazbiera³o siê troszkê
praktyki na elektrykach przez ostatni sezon). Spalina to jest latanie! Ta
moc! Nie zrobi³em ¿adnych cudów w powietrzu ale ju¿ czujê co bêdzie jak siê
z nim lepiej oswojê. Potem jeszcze jeden lot, korekta ustawieñ steru
wysoko¶ci, kilka ósemek i perfekcyjne l±dowanie.
Na zakoñczenie dodam tylko ¿e model nie wymaga³ ¿adnego trymowania (jedynie
wysoko¶æ ale przed pierwszym lotem podci±gneli¶my troche na pewniejsze
wznoszenie). Na minimalnym gazie leci stabilnie z minimalnym opadaniem.
Podwozie, chocia¿ niskie i z ma³ymi kólkami nie¼le spisa³o siê na wcale nie
niskiej trawie.
Dziêkujê Cypisowi za support, po¶wiêcony czas na regulacjê silnika (zaraz po
zakupie), wskazówki i dzisiejsz± pomoc (mia³o byæ ¿e to on poleci tem
pierwszy raz!!! ;-)). Poniewa¿ do dzisiaj nie wiedzia³em jak moja przygoda
ze spalin± siê zakoñczy nie inwestowa³em w skrzynkê startow±, pompkê itp.
Tak wiêc tutaj równie¿ podziêkowania dla Cypisa za u¿yczenie jego sprzêtu.
Tak wiêc do³±czam do grona kopc±cych, no i czekam z niecierpliwo¶ci± na
news-a od Heyoan-a odno¶nie jego debiutu.
Pozdrawiam
Grzegorz Stok³osa
Stosiek
Reply to
Stosiek
Loading thread data ...
Ten debiut nie bêdzie prêdko. Na razie mam p³atowiec, ale jeszcze silnik, serwa, parê drobiazgów, no i czas potrzebny na monta¿. My¶lê, ¿e to bedzie najwcze¶niej styczeñ/luty, zw³aszcza, ¿e teraz d³ubiê siê w elektroszybowcu dla kolegi, a nie mam za du¿o wolnego czasu na swoje hobby :( Ale dziêkujê Ci za ten post. Doda³ mi otuchy. Nawet nie wiesz jak bardzo! Pozdrawaim serdecznie, Heyoan
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Cze¶æ!
No mi ten post te¿ doda³ otuchy. Ja mêczê TeoZagi'ego z pomoc± Gutka. Jest naprawdê mi³ym i serdecznym cz³owiekiem. Bardzo dziêkujê mu za dotychczasow± pomoc i po¶wiêcony mi czas :o). Niebardzo chce lataæ (TeoZagi) - mia³ jedn± próbê która zakoñczy³a siê wbrew pozorom do¶æ drastycznie - po³amana iglica i ¶mig³o :o/, ale ponoæ pocz±tki s± trudne :o)
Reply to
invalid unparseable
Lukasz- zglos sie na mojego priva, mam propozycje modelu do nauki latania (elektryk), bardzo prosty w budowie (kilka wieczorow) o parametrach: rozpietosc 1500 mm, sterowanie - lotki, stery kierunku i wysokosci oraz reg. silnika. Lata sie tym cudownie (moja konstukacja). Dobrze lata na silniku 600 bez przekladni i ladnie szybuje. (Benek - potwiedz !) Pozdrawiam serdecznie, Ryszard Jankowiak (Koszalin). -------Original Message------- From: snipped-for-privacy@newsgate.pl Date: 08 listopad 2003 21:25:30 To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Subject: Re: Udane pierwsze loty spaliniakiem Cze¶æ! No mi ten post te¿ doda³ otuchy. Ja mêczê TeoZagi'ego z pomoc± Gutka. Jest naprawdê mi³ym i serdecznym cz³owiekiem. Bardzo dziêkujê mu za dotychczasow± pomoc i po¶wiêcony mi czas :o). Niebardzo chce lataæ (TeoZagi) - mia³ jedn± próbê która zakoñczy³a siê wbrew pozorom do¶æ drastycznie - po³amana iglica i ¶mig³o :o/, ale ponoæ pocz±tki s± trudne :o)
Reply to
Ryszard Jankowiak
Witam.
Oczywiscie potwierdzam, model jest bardzo wdzieczny i nadaje sie do nauki latania.
pozdrawiam Ben.
Reply to
Benon Garstka
Witam.
dotychczasow±
Zagi w wersji elektrycznej z silnikiem klasy 400-ta jako pchajacy, jest bardzo wdziecznym modelm - do nauki latania, moim zdaniem troche za szybki. Ma zato bardzo istotne zalety, jest tani, oraz mozna go wykonac w kilka wieczorow, cala elektronika jest "opakowana" w styropian a uszkodzenie silnika lub zlamanie smigla jest raczej nie mozliwe z racji swojego usytuowania. Latalem takim modelm, wykonananym ze styroduru - przezyl nie jedna drastyczna sytuacje i choc znacznie pokiereszoawny ale zdolny do lotu trafil do rak mlodszego kolegi. W chwili obecnej mam na "warsztacie" ponownie Zagi-ego lecz juz w "zaawansowanej" wersji wykonania. Model jest naprawde godny polecenia.
pozdrawiam Ben.
Reply to
Benon Garstka
Lukasz - znowu mi wszystko wraca ???
pozdrawiam Ben.
Reply to
Benon Garstka
....
Hmmmm, a mozna sie podczepis po te propozycje......? Tak szczesliwie lezy w kanciapie 600-tka z dwoma pakietami....
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Ju¿ nie bêdzie :-)
Reply to
invalid unparseable
- oczywiscie ze mozna, zobacze ilu bedzie zainteresowanych ta konstrukcja, powiele plany Pozdrawiam serdecznie, Ryszard Jankowiak -------Original Message------- From: snipped-for-privacy@newsgate.pl Date: 09 listopad 2003 09:08:23 To: snipped-for-privacy@newsgate.pl Subject: Re: Udane pierwsze loty spaliniakiem Ryszard Jankowiak wrote:
..... Hmmmm, a mozna sie podczepis po te propozycje......? Tak szczesliwie lezy w kanciapie 600-tka z dwoma pakietami.... -- pozdrawiam, Krzysiek "kojot" Choroszko
formatting link
.
Reply to
Ryszard Jankowiak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.