Wycinanie w blasze metalowej 0.15 mm - jak, gdzie?

Potrzebujê wyci±æ niewielkie elementy (np. drzwi modelu) w blaszce aluminiowej
0.15 mm. Element bêdzie mia³ wewnêtrzne otwory, wiêc nie wytnê tego no¿yczkami.
Macie mo¿e jakie¶ pomys³y?
Dzwoni³em po dwóch firmach z laserem (Peem i DagroII), ale nie chc± s³yszeæ o
¿adnym metalu, a na CNC to za delikatna robota.
Jestem z Krakowa (nie, ¿e chcê najtaniej, tylko najbli¿ej).
Reply to
LukaszS
Loading thread data ...
Tak mi jeszcze przysz³o do g³owy: mo¿e jaka¶ metoda chemiczna: na¶wietlanie - trawienie? Tylko jak? Lakier ¶wiat³oczu³y w razie potrzeby mam na stanie.
Reply to
LukaszS
na¶wietlanie -
Jasne, to jest najodpowiedniejsza metoda. Ja u¿ywam takiej metody do wykonywania ekranów na nadajniki wariometru:
formatting link
polega na tym ¿e robi siê dwie klisze z obu stron blachy, na¶wiela obustonnie i tawi. Samo aluminium bez problemu wytrawisz w rozcieñczonych kwasach: azotowy, siarkowy jak i w stê¿onych zasadach wodorotlenek sodowy, czy potasowy. Zachodu z tym jest sporo, wiec nie wiem czy bêdzie Ci sie chcia³o rozk³±daæ warsztat lub zlecaæ to komu¶ dla takiego drobiazgu. Gdyby¶ chcia³ przynajmniej setkê takich drzwiczek to wykona Ci to prawie ka¿dy producent p³ytek drukowanych. Materia³ to zwykle stal nierdzewna. Z aluminium mog³y by byæ k³opoty. Przy tysi±cu drzwiczek wyjd± grosze za sztukê. :-)
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Bawi³em siê ostatnio p³ytkami drukowanymi i samo opanowanie technologii zajê³o mi chyba z tydzieñ. w koñcu i tak pieprzn±³em tym o ¶cianê i zamówi³em 20 p³ytek za 70 z³. Prawdê mówi±c wola³bym to narysowaæ, oddaæ, zap³aciæ i odebraæ po dwóch dniach.
Na razie pragnienie oblatania modelu przed zim± przewa¿a nad chêci± pochwalenia siê, ¿e wszystko zrobi³em w³asnorêcznie :)
Reply to
LukaszS

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.