[gdzie] laminat 0.3 mm

Gdzie kupiê laminat szklano-epoksydowy 0.3 [0.2-0.5 ?] mm ? Taki jak na
p³ytki drukowane, ale potrzebujê du¿o cieñszy. Szlifowanie jest zbyt
pracoch³onne.
Robol
Reply to
Robol
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.