formy,odlewy, wtryskarki

Witam!
Moze troche offtopic, ale z pewnoscia ktos z Was, ma jakies linki do stron
dotyczacych procesu tworzenia modeli plastikowych, czy np. plastikowych
kubeczkow, butelek etc. Chodzi mi o procesy produkcji, a moze raczej o
zdjecia form, w ktore wstrzykiwany jest plastik, maszyn. Moga byc takze
fotki z procesu produkcji takich form, zdjecia pracujacych frezarek
numerycznych, tworzenie faktur na formach za pomoca chemi , etc.
Jesli bedziecie tak uprzejmi podajcie po angielsku albo niemiecku
okreslenia na takie pojecia, oprocz "milling mashin i frezmachine" , ktore
znam :-)))
Pozdrawiam, T>
-----------------
formatting link

Reply to
tomla
Loading thread data ...
Swego czasu pracowa³em kiedy¶ na urz±dzeniach zwanych elektrodr±¿arkami. To jest taka maszyna do "wykañczania form" Jak masz w domu neptuna albo siestê to pewnie "przeszed³" przez moje rêce ;-) Bardzo ciekawa technologia uzyskiwania ró¿nistych faktur orworów zag³êbieñ w stali hartowanej elektrod± miedzian± a wszystko zalane naft± lub destylatk±.Mieli¶my te¿ elektrodr±¿arki drutowe cacuszka CNC ciê³y wszystko co zaprogramowa³e¶ ;-) ale to ju¿ stare dzieje producentem byli szwajcarzy "CHARMILES". Teraz ju¿ tego niema.Wspominam z nostalgi±, bo miejsce gdzie by³y te wspania³e maszyny teraz wype³niaj± bezu¿yteczne magazyny papieru .......
Reply to
Janusz S.`Jasmin
no mam neptuna, zoltego :-))) dzieki za info o tych elektrodrazarkach, myslalem ze sie stosuje w tym celu jakis kwasow, moglbys cos jeszcze napisac o wygladzaniu form, jak sie je robi na "wysoki polysk" , bo o ile fragmenty o duzej powierzchni to jeszcze jestem w stanie zrozumiec o tyle narozniki albo zaokraglenia, wpusty etc. raczej nie.
T>
Reply to
tomla
moglbys cos jeszcze napisac
poszukaj pod haslami: injection machine, injection molds, engel, demag, krauss-maffei - to firmy produkujace wtryskarki Polerowanie na wysoki polysk to lata doswiadczen i dni a czasem tygodnie zmudnej pracy. Drobne przerysowanie formy przez nieuwage kosztowalo dwa dni pracy fachowca. Narzedzia do tej naprawy to glownie wysokoobrotowe lub ultradzwiekowe polerki (glównie takie
formatting link
z filcowymi koncowkami i pasta diamentowa. pozdr Darek_J
Reply to
Darek_J
No wiêc przede wszystkim naro¿niki ca³y urok polega³ na wykonaniu w miedzi (czasem czystym wêglu) elektrody jak patrzysz teraz na swój monitor w kompie to ca³y plastik ca³y jego front to by³a miedziana elektroda.Proces jej wykonania to oddzielna d³uga i skomplikowana procedura technologiczna. £±cznie z wszystkimi zaokr±gleniami przej¶ciami ³ukami miejscem na kineskop kiedy¶ oparty o promieñ kuli wpisanej w torus potem walec w trinitronach a dzi¶ p³askie (bo tak najpro¶ciej:-) pamiêtam ile to siê trzeba by³o z geometrii naliczyæ.... Takich elektrod robi³o siê dwie zgrubn± i wykoñczeniow±. A w stalowej formie ze stemplem zani¿a³o siê materia³ do granic styku z niewielkim naddatkiem pod dr±¿enie jakie¶ 2mm dla elektrody zgrubnej i 0.2 mm dla el wykañczaj±cej sam proces potrafi³ trwaæ ok 30- 50 godzin gdzie 0.01 mm schodzi³ co godzinê pracy maszyny.Polega³o to dos³ownie na wypalaniu ³ukiem iskrowym w otoczeniu nafty. £uk pojawia³ siê (dos³ownie p³ywa³ po ca³ej powierzchni elektrody) pod wp³ywem pod³±czonego napiêcia miedzy elektrod± a matryc±. Elektroda to zbli¿a³a siê do materia³u na 0.05 mm na kilka sekund wypalaj±c (wybijaj±c cz±steczki ¿elaza i jednocze¶nie utwardzaj±c powierzchniê) to znów oddala³a na 10 mm daj±c mo¿liwo¶æ wyp³ukania urobku (wysoko utwardzonych kuleczek drobin wypalonego ¿elaza).Procesem zbli¿ania i oddalania zarz±dza³ ca³y skomlikowany elektryczno hydrauliczny uk³ad maszyny. Reguluj±c warto¶ciami natê¿enia pr±du i czêstotliwo¶ci impulsu uzyskiwa³o siê ró¿ne rodzaje porowatej powierzchni (pod mikroskopem wygl±da³o to jak powierzchnia ksiê¿yca pe³na kraterów i zag³êbieñ ró¿nej ma¶ci i rozmiarów oczywi¶cie zale¿nych od wcze¶niej ustalonych czynników). To by³ czasami bardzo skomplikowany proces i powodowa³ ciekawe uboczne efekty ³±cznie z zapaleniem siê nafty i ca³ej maszyny ..... ale nie bêdê ju¿ przynudza³..
Reply to
Janusz S.`Jasmin
ej, spoko, super odpowiedz, bardzo dziekuje , jesli masz ochote mozesz jeszcze poprzynudzac, mi sie podobalo!!!:-D
T>
Reply to
tomla
Użytkownik Janusz S.`Jasmin napisał:
[..]
a tak fajnie sie rozwijalo :)
Reply to
AlexY
pozdrawiam WSZYSTKICH ;-)
Reply to
Janusz S.`Jasmin

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.