pompa prozniowa z agregatu z lodowki - ma ktos

Interesuj± mnie opinie czy to wogóle dzia³a w praktyce i z jak± si³±.
Potrzebujê docisn±æ przek³adkê Airex do deski surfingowej w worku pró¿niowym
przyklejaj±c j± na ¿ywicê - czy sie uda
przek³adka ma 3mm grubo¶ci
Reply to
Darek S
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Darek S" snipped-for-privacy@wykasujpoczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:demqot$rfe$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Bez problemu. Szczegó³y np. tutaj:
formatting link
Andre.
Reply to
Andrzej
Witam, prawie bez problemu. Jedyny jaki siê pojawi to niewielki wydatek agregatu i przegrzewanie przy pracy ci±g³ej (powy¿ej 20 min). Je¿eli zrobisz szczelny worek i przed zszyciem rêcznie wypchniesz z niego nadmiar powietrza bêdzie OK. Da ci wiêksze podci¶nienie ni¿ potrzebujesz, o ile bêdzie szczelny worek. Osi±gniêcie 0,1 atm (-0,9 podci¶nienia) nie jest problemem. Przy okazji przypominam, ¿e styropian zaczyna siê mia¿d¿yæ przy -0,4atm podci¶nienia. Mia³em kiedy¶ pompê z dwóch agregatów po³±czonych równolegle i t± wspominam najczulej ;)
pozdrawiam
AD
U¿ytkownik "Andrzej" snipped-for-privacy@wytnijtoskrol.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:denttq$bl8$ snipped-for-privacy@news.onet.pl... > U¿ytkownik "Darek S" snipped-for-privacy@wykasujpoczta.onet.pl> napisa³ w > wiadomo¶ci news:demqot$rfe$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl... >> Interesuj± mnie opinie czy to wogóle dzia³a w praktyce i z jak± si³±. >> Potrzebujê docisn±æ przek³adkê Airex do deski surfingowej w worku >> pró¿niowym >> przyklejaj±c j± na ¿ywicê - czy sie uda >> >> przek³adka ma 3mm grubo¶ci >> > > Bez problemu. > Szczegó³y np. tutaj: >
formatting link
Pozdrawia Andre.
Reply to
Adam D
[]>
jak miazdzyc - zniekszta³ci kszta³t deski ?? wiesz co chce zrobic zobacz
formatting link
rade ?
Reply to
Darek S
Tak, ¶ci¶nie, przyklei a potem bêdzie prubowa³ wróciæ do pierwotnego kszta³tu i rozmiaru. Nie chcia³o mi siê czytaæ dok³adnie ale na pierwszy rzut oka widzê, ¿e deska nie jest robiona ze zwyk³ego styropianu. HD foam to raczej styrodur ni¿ styropian, mo¿e kto¶ inny bêdzie wiedzia³ dok³adnie. I rzeczywi¶cie, styrodur wytrzyma wiêcej. Na drugi rzut oka widzê, ¿e jest tam wiêcej rodzajów pianek, có¿, czuj siê ostrze¿ony, po prostu zrób jakie¶ próby na mniejszych kawa³kach materia³u. Szkoda, ¿e nie podaj± ci¶nieñ. Odno¶nie g³ównego pytania: do takiej robory idealnie spisze siê zestaw dwóch agregatów równolegle, 30-50 litrowa bañka i regulator (wy³±cznik agregatów) ci¶nienia. Jeden agregat to raczej mo¿liwe na granicy wytrzyma³o¶ci agregatu.
AD
Reply to
Adam D

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.