TV cyfrowa i kablowa

Bardzo prosze o wyja¶nienie nastêpujacej sprawy:
mam tv kablow± (analogow±), s³ysze powszechne zapowiedzi ¿e od 2013r ma byæ
tylko tv cyfrowa.
S³yszê czêsto ¿e ma byæ du¿o wiêcej programów, s³yszê pojêcie multipleksy.
Jak siê to bêdzie mia³o do tv kablowej? TV kablowa dostarcza mi okre¶lon±
ilo¶æ programów - co sie dla mnie zmieni w zwi±zku z t± zmian± od 2013r?
Mo¿e mogê zrezygnowaæ z kablówki - ale co dalej?
Mo¿e to nie jest do koñca pytanie do tej grupy, ale na pewno pañstwo sie
orientujecie.
Reply to
ela
Loading thread data ...
W pewnym przybli¿eniu mo¿na przyj±æ, ¿e cyfrowy jest internet. Mo¿na tam nawet telewijê ogl±daæ, ale przewa¿nie tylko programy regionalne i du¿e darmowe. Nie ma technicznych przeszkód aby dalej korzystaæ z kablówki. Stary telewizor bêdzie wymaga³ "pude³ka" i bêd± pewne ograniczenia w jako¶ci. To siê jeszcze wszystko klaruje.
Reply to
wt
W dniu 15.02.2012 r. 13:32, wt pisze:
Przeciwnie, jest wyklarowane, jeśli idzie o TV naziemną. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu standardu DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial = naziemna) w miejsce dotychczasowej tv analogowej. Urządzenie set-top box lub wspierający otv są owszem wymagane do odbioru telewizji naziemnej (przez antenę na dachu). To _nie dotyczy_ kablówek, które od zawsze mają swobodę wyboru, czy pozostawią kanały analogowe (zapewne zostawią, czyli dla odbiorcy nic się nie zmieni, poza niedostępnością ew. innego zestawu programów dla cyfrowej DVB-Cable).
Reply to
no+spam
Witam W 2013, zniknie - przestanie być nadawany sygnał naziemnej telewizji analogowej. Co do planów operatorów kablówek, to musisz zapytać swojego operatora, jakie ma plany. Więcej szczegółów i informację jak odbierać tv cyfrową naziemną znajdziesz tu:
formatting link

Reply to
PL(N)umber_One
U¿ytkownik "ela" snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomoœci news:jhg7ik$b2c$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Teoretycznie sytuacja kablówek nie zmieni sie, natomiast w praktyce zmieni siê ogromnie. Zalet¹ kablówek obecnie jest dostarczanie kilkudziesiêciu programów dobrej jakoœci, -wiecej i lepiej niz to robi TV analogowa. Po wprowadzeniu platform cyfrowych wszystkie programy bêda doskona³ej jakoœci i bedzie ich kilkadziesi¹t, - czeœæ (ok 20 ) bezp³atnych i kilkadziesi¹t p³atnych. Nie bêdzie wiêc potrzeby p³aciæ dodatkowych op³at operatorom kablówek skoro w podobnej (albo lepszej) jakoœci odbieraæ bêdzie mo¿na kilkadziesi¹t programów bezp³atnych, a jesli bêdzie któs mia³ specjalne zyczenia to pod konieæ 2011 rusz¹ p³atne dodatkowe programy. Liczba zainteresowanych kablówkami w naturalny sposób spadnie i jesli szybko nie znikn¹ one ca³kowicie to pozostana (w co watpiê) jako medium niszowe. Dodatkowo cios zada im wprowadzenie TV mobilnej. Kto siê teraz nie "za³apie" na cyfryzacjê to zniknie z rynku. Dlatego rz¹dzacy korzystaj¹ z okazji i nie wpuszczaj¹ TV Trwam na platformê cyfrow¹ aby j¹ wyeliminowac, tak samo jak wczoraj Putin kaza³ zamkn¹æ "Echo Moskwy". W obu przypadkach ten sam powód,- obie stacje krytykuj¹ w³adze.
Reply to
p 47
U¿ytkownik "p 47" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomoœci news:jhh6ds$cpi$ snipped-for-privacy@news.task.gda.pl...
Na razie mowa jest o 3 multipleksach, wiêc sk¹d informacje ¿e bêdzie ich kilkadziesi¹t? Na razie jest ich 15 (czêœæ nie dzia³a, czêœæ jest powtarzana - TVP1 i 2 i Info, czeœæ jest duplikowana w wersji HD - TVN i Polsat).
Mamy ju¿ 2012 i nic takiego nie ma miejsca. No chyba ¿e z satelity. 500 kana³ów po arabsku :-) Mit o œwietnej jakoœci cyfrowego nadawania jest czêœciowo mitem. Tam, gdzie odbiór sygna³u (czy to cyfrowego, czy analogoweo) jest poprawny, tam jakoœæ bêdzie lepsza (ale o rewolucji trudno mówiæ). Tam gdzie sygna³ analogowy by³ zaszumiony mo¿e okazaæ siê, ¿e cyfrowego nie bêdzie wcale, bo poziom szumów i utraconych w zwi¹zku z tym pakietów bêdzie zbyt du¿y. Czasem to widaæ np. na TV Puls i wygl¹da to podobnie jak przy "przycinaniu" obrazu odtwarzanego z Internetu.
Tu znów mit i mieszanie polityki do techniki. O. Rydzyk nie ma ¿adnego probelmu, ¿eby wykupiæ miejsce w multipleksie - ca³a afera powsta³¹ dlatego, ¿e TV Trwam chce uzyskaæ koncesjê bezp³atn¹ i o to jest walka. Jeœli zap³aci - bêdzie traktowany jak ka¿dy inny nadawca komercyjny i nikt nie bêdzie mi³¹ jak go "blokowaæ". Poza tym sam sobie zaprzeczasz - skoro bêdzie kilkadziesi¹t programów cyfrowych, to dlaczego Trwam mia³o by nie byæ? :-) I nie chodzi o ¿adne za³apywanie siê, ale o zasady biznesowe i op³aty za emisjê w kolejnych pakietach (multipleksach). Kwestia cyfryzacji samego sygna³u jest banalna, bo w zasadzie urz¹dzenia s¹ ju¿ cyfrowe i nawet nie ma czego konwertowaæ (tzn. sygna³u analogowego na cyfrowy). Podejrzewam, ¿e wrêcz jest odwrotnie - sztucznie podtrzymuje siê kana³y analogowe przez konwersjê sygna³u cyfrowego na w³aœnie analogowy. T.
Reply to
T.
U¿ytkownik "T." snipped-for-privacy@interia.pl napisa³ w wiadomoœci news:4f47591e$0$1256$ snipped-for-privacy@news.neostrada.pl...
By³o jeszcze Radio Pekin po polsku. To dobiero by³ cyrk. Ale trzeba by³o mieæ bardzo dobr¹ antenê.
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.