Jaki to gwint

Trafi³em zagwozdkê.Korpus [nowy!]czê¶ci elektronicznej [nie znam
przeznaczenia i nie znam producenta]ma dwa otwory z gwintem pod koñcówki
wody.Wlot i wylot. Jeden z nich to 14x1,5.-taki gwintownik bynajmniej da siê
wrêciæ na wiele zwoi.Drugi to dziwad³o. Otwór fi 10, skok 20 zwoi na cal
[znajomy porówna³ pod mikroskopem skok 1,25 metryczny i 20 zwoi na cal i
twierdzi³, ¿e to calowy "le¿y"] .Ani to nie pasuje do pierwszego otworu [bo
kto daje jeden metryczny, a drugi calowy gwint!?], ani nie pasuje do ¿adnego
znanego mi gwintu. Wizualnie ten gwint ma mocno za du¿± "³ysinkê" i wygl±da,
¿e w produkicji mogli mocno za du¿y otwór zrobiæ. Wiêc zak³adam, ¿e mo¿e ten
otwór prawid³owy winien byæ mniejszy-Mo¿e fi 9,5.Ale to mi dalej nie pasuje
do ¿adnego znanego gwintu!
Pomo¿ecie dopasowaæ co¶ do tych wymiarów?
GAL
Reply to
GAL
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.