Lakierowanie / klejenie do balsy

Drobne pytania, uprasza siê o pomoc:
- Do lakierowania balsowego modelu szybowca w dalszym ci¹gu u¿ywa siê
lakiery Capon, czy te¿ jest coœ lepszego (nie mam na myœli oklejania)?
- Przeszuka³em kto to aktualnie produkuje\jest na rynku i otrzyma³em tylko
Domalux, czy o ten lakier chodzi?
- Czy jest jakaœ kolejnoœæ lakierowania p³ata by nie uleg³ zdeformowaniu
(profil Jedelsky'ego z³o¿ony z dwóch czêœci), czy to bez znaczenia?
- Jaki klej do balsy polecacie?
Z góry dziêkuje za pomoc,
Uk³ony,
KiT
Reply to
Kit
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.