[rc] pytanie o lotki i CG

Witam,
Walczê dalej z nieszczêsnym Dragonem 2M od Jamary. Pomijaj±c jako¶æ klejenia
tego ARFa, któr± oceniam na dostateczn±, tj. nie odkry³em miejsc, które
by³by np. tylko pry¶niête klejem (ale i tak loty to dopiero zweryfikuj±),
mam nieco inne zmartwienia z nim zwi±zane. Pierwsza sprawa, która spêdza mi
sen z oczu, to wywa¿enie. W instrukcji jest napisane, ¿e ma to byæ 95mm od
krawêdzi natarcia. Model ma rozpiêto¶æ 2m, a d³ugo¶æ 1.68m. Serwa wysoko¶ci
(2) i kierunku (1) s±, jak to jest obecnie modne, w ogonie, co powoduje
niekorzystny rozk³ad masy w modelu. Trzy serwa z ty³u s± nieco ciê¿sze
(55.2g) od zalecanych (41g). W sumie jest to 42.6g ró¿nicy. Silnik zalecany
Magnum XL-91 AIISR ponoæ wa¿y 710g, ten co ja zastosowa³em 550g. Oczywi¶cie,
przy tym uk³adzie model mia³ prawo byæ za ciê¿ki na ogon, wiêc zakupi³em 2
pakiety zasilaj±ce 6V (2x160g - maksymalnie do bólu z przodu - nawet
zdemolowa³em górê/przód kad³uba, ¿eby mieæ dobry dostêp...) oraz umie¶ci³em
zbiorniki maksymalnie blisko silnika. Dalej by³ problem z wywa¿eniem, wiêc
doda³em o³ów... ponad 200g. W tym momencie model z paliwem ma ¦C _prawie_ na
95mm, bez paliwa ¦C jest przesuniêty o jakie¶ 10mm do ty³u. IMO model jest
za d³ugi, kilka centymetrów mniej zdecydowanie poprawi³oby mo¿liwo¶ci
wywa¿ania, bo teraz dodanie 100-200g z przodu nie robi na nim wiêkszego
wra¿enia. I teraz pytanie: my¶licie, ¿e model fiknie pêtelkê po wypuszczeniu
z rêki? Czy rze¼biæ dalej w g... i dowalaæ kolejne gramy o³owiu?
Druga prawa, ustawienie lotek. Lotki nie s± czê¶ci± profilu, ale te¿ nie s±
p³askie... tak wiêc mam 3 mo¿liwo¶ci ich ustawienia, albo zgodnie z górnym
profilem - wówczas wygl±daj± jakby trochê by³y opuszczone w dó³; albo z
lini± doln± profilu - wówczas wygl±daj± jakby by³y nieco do góry, albo
pozycj± "¶rodkowa" czyli mniej wiêcej równolegle to przekroju pod³u¿nego
profilu... Proszê porad¼cie jakie ustawienie bêdzie na pocz±tek
najbezpieczniejsze?
Jutro planujê oblot. Ca³o¶æ podchodzi pod 3.8-3.9kg.
pozdrawiam,
qrdl
Reply to
qrdl
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.