parametry materialu GF-PHA

Witam
Czy moze ktos podac mi parametry wytrzymalosciowe materialu o oznaczeniu
niemieckim GF-PHA ?
Jest to material zbiornika z jakiesgos tworzywa sztcznego (zywicy?) na
suspensje gipsu . Zbiornik jest w instalacji w pewnym zakladzie i chca go
wykorzystac do magazynowania innych cieczy o wiekszym ciezarze objetosciowym
tylko nie maja parametrow materialu tego zbiornika , a zbiornik jest
dostarczony w 1996r z Niemczech.
Bede wdzieczny za podpowiedzi lub linka na strony z potrzebnymi
charakterystykami.
Wstepnie to wyglada na jakas zywice wzmacniana wloknem szklanym lub czyms
podobnym.
Google niestety jakos slabo dzia³a w szukaniu.... bo znalazlem tylko ze to
moze oznaczac "glass fibre reinforced unsaturated polyester (gf-up) and
phenacrylic (gf-pha) "
Reply to
Przemek" <olowek5-to tez.wp.pl
Loading thread data ...
Skoro Niemcy go zaprojektowali i wyprodukowali, to stawiam dolary przeciw guzikom że zrobili to, przetestowali i poświadczyli zgodnie z jakimiś przepisami, przez uprawnionego do tego inspektora, choć nie znam niemieckich regulacji na nieciśnieniowe zbiorniki z tworzyw sztucznych. Ten zbiornik na pewno ma jakieś papiery, być może zagubione po zainstalowaniu w Polsce. Odnajdź wytwórcę i poproś o duplikaty. Wyproś od nich jakąkolwiek informację, na przykład "design lifetime", czyli planowany czas eksploatacji. Być może dawno upłynął i zbornik trzyma się tylko na taśmie klejącej.
Myślę że dość ważną informacją od której mogą zależeć dalsze kroki, to czy zbiornik jest typowym katalogowym produktem, czy jednostkowym, wyprodukowanym na miarę.
Być może jest szansa otrzymania jakiejś pomocnej informacji na temat niemieckich przepisów od jednego z działających na terenie Polski TUV-ów, tam są ludzie znający takie wymagania na tego typu konstrukcje.
Ja bym poszukiwał w kierunku wymaganych projektowych marginesów bezpieczeństwa (naddatków) i próbował z nich wymedytować o ile można zwiększyć obciążenie eksploatacyjne, wciąż mieszcząc się w rozsądnym zakresie bezpieczeństwa urządzenia, uwzględniając jednocześnie starzenie materiału, ciągnące za sobą nieuniknione osłabienie. Nie wiem jak to wygląda, jakie to duże, jakie to ma przypuszczalne mechanizmy zniszczenia itd, więc trudno coś bardziej konkretnego powiedzieć. Konrad
Reply to
Konrad Anikiel
U¿ytkownik "Konrad Anikiel" snipped-for-privacy@gmail.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@googlegroups.com...
Skoro Niemcy go zaprojektowali i wyprodukowali, to stawiam dolary przeciw guzikom ¿e zrobili to, przetestowali i po¶wiadczyli zgodnie z jakimi¶ przepisami, przez uprawnionego do tego inspektora, choæ nie znam niemieckich regulacji na nieci¶nieniowe zbiorniki z tworzyw sztucznych. Ten zbiornik na pewno ma jakie¶ papiery, byæ mo¿e zagubione po zainstalowaniu w Polsce. Odnajd¼ wytwórcê i popro¶ o duplikaty. Wypro¶ od nich jak±kolwiek informacjê, na przyk³ad "design lifetime", czyli planowany czas eksploatacji. Byæ mo¿e dawno up³yn±³ i zbornik trzyma siê tylko na ta¶mie klej±cej.
My¶lê ¿e do¶æ wa¿n± informacj± od której mog± zale¿eæ dalsze kroki, to czy zbiornik jest typowym katalogowym produktem, czy jednostkowym, wyprodukowanym na miarê.
Byæ mo¿e jest szansa otrzymania jakiej¶ pomocnej informacji na temat niemieckich przepisów od jednego z dzia³aj±cych na terenie Polski TUV-ów, tam s± ludzie znaj±cy takie wymagania na tego typu konstrukcje.
Ja bym poszukiwa³ w kierunku wymaganych projektowych marginesów bezpieczeñstwa (naddatków) i próbowa³ z nich wymedytowaæ o ile mo¿na zwiêkszyæ obci±¿enie eksploatacyjne, wci±¿ mieszcz±c siê w rozs±dnym zakresie bezpieczeñstwa urz±dzenia, uwzglêdniaj±c jednocze¶nie starzenie materia³u, ci±gn±ce za sob± nieuniknione os³abienie. Nie wiem jak to wygl±da, jakie to du¿e, jakie to ma przypuszczalne mechanizmy zniszczenia itd, wiêc trudno co¶ bardziej konkretnego powiedzieæ. Konrad
Dzieki Konradzie za odpowiedz, bede walczyl dalej :)
Reply to
Przemek" <olowek5-to tez.wp.pl

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.