wymiennik - parametry powietrza

w³a¶nie liczê wymiennik ciep³a i potrzebujê parametry powietrza o
wilgotno¶ci 60%, temp. 50C i ci¶nieniu 5 bar(g), potrzebne mi s± gêsto¶æ,
lepko¶æ, ciep³o w³a¶ciwe, przewodno¶æ cieplna,
czy wie kto¶ gdzie mogê to znale¼æ???? wszêdzie s± parametry, ale pod
ci¶nieniem atmosferycznym a ja potrzebujê wy¿sze ci¶nienie, ewentualnie mo¿e
byæ dla powietrza suchego,
Pozdrawiam
kurtz
Reply to
Kurtz
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.