Co to za parametry?

Witam.
W programie do optymalizacji ciêcia p³yty na formatki s¹ dwa parametry,
które nie wiem dok³adnie co oznaczaj¹.
- kerf lenght (w cm) chyba d³ugoœæ ciêcia (kerf?)
- lperimeters (w cm) i jest to równe obwodowi formatek.
Proszê o pomoc.
Robert
Reply to
=?windows-1250?Q?Robert_Wa=F1kowski?=
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Robert Wañkowski" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:ciee11$muf$1@81.210.118.54...
Có¿, nie mam pojêcia co to za paramatry w tym konkretnym programie, ale moge Ci podpowiedzieæ, ¿e kerf to 1. ciêcie (czynno¶æ), 2. naciêcie (rezultat widoczny w blasze, desce itd.) ale tak¿e 3. skrawek (czyli odpadek). Perimeter to obwód - zatem domy¶lasz sie dobrze.
Reply to
Artur Szkolnicki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.