Wentylator osiowy

Witam.
Potrzebujê wentylator osiowy do wydmuchiwania gor±cego powietrza spod
p³aszcza pieca.Wentylator bêdzie na wlocie tak wiêc temperatura nie jest
krytyczna.Sam piec nie stanowi du¿ego oporu dla przep³ywaj±cego powierza.
Przegl±daj±c oferty z Allegro mam pytanie. Czy mo¿liwe jest aby wentylator
mia³ takie parametr
- moc znamionowa - 5.2 W
- napiecie znamionowe - 12 V DC
- napiecie max. - 13.6 V DC
- regulowane w zakresie 4- 12 V DC
- pobór pr±du - 0.6 A
- oborty max. - 3200 RPM
- maksymalna wydajno¶æ - 249 m3/ h (wartosci przez nas zmierzone a nie
podane przez producenta!)
- ci¶nienie - 119 Pa
- temepratura t³oczonego medium max. - 80 st. C
- ha³as 39 dBA
- masa 1.1 kg
- krócce przy³aczeniowe fi 125 lub 100 mm
Najwa¿niejszy jest dla mnie ha³as i wydajno¶æ. I tu mamy 39 dBA. I czy dBA
to to samo co dB?
Tak my¶lê ¿eby by³o cicho to du¿y przep³yw z ma³± prêdko¶ci±. Teraz mam
wej¶cie fi 150 mm a wyj¶cie 2x fi 150 mm i wentylator promieniowy co ma
pewnie 2000 m3/h, ale ha³as nie do wytrzymania.
Poradzicie co¶?
Robert
Robert
Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...
Lagoda pisze:
dBA? no to by wychodzilo po podstawieniu reszty danych: 39*0,6=23,4dB :) no to jest cisza jak makiem zasial :)
Reply to
venioo
je¶li z tych przekrojów uzyskasz 56dB to mo¿esz mówiæ o sukcesie taka ilo¶æ powietrza przez fi150 daje prêdko¶æ ponad 30m/s ( chyba ¿e siê pomyli³em), chcesz mieæ cicho zwolnij do 2-3 m/s a przynajmniej do 5m/s dodatkowo wentylator musi byæ wolniejszy czyli automatycznie wiêkszy
jeffrey
Reply to
Jeffrey
Poczytaj trochę o wentylatorach. Najważniejszy dla ciebie parametr to "siła pchania" wentylatora.Nieprzypadkowo masz do tej pory zamontowany wentyl. promieniowy i prawie na pewno jego wydatek powietrza jest znacznie mniejszy niż 2000m3/h. Inaczej miałbyś wicher w piecu. Promieniowy jest zazwyczaj głośniejszy ale potrafi "przepchać' powietrze przez układ. Osiowe mają większe wydatki ale żadnej "siły". Czyli - ciśnienie, ciśnienie.
Reply to
bynio

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.