Aktualizacja strony - model 1:1 oraz motoszybowiec elektro

Cze¶æ,
Nadworny webmajster dokona³ aktualizacji strony
formatting link

zamieszczaj±c skany pami±tkowego medalu z Najwiêkszym z Polaków,
a tak¿e materia³y dokumentuj±ce pomniejsze wydarzenia: zakup samolotu dla
Aeroklubu Ziemi Tarnowskiej oraz "dyngusowe" loty zboczowe pope³nionym
zesz³ej jesieni modelem. Fotki poparte odrobin± tekstu s±.
Reply to
Renart F.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.