FC 28 i sym

Witam
czy kto¶ ma wyprowadzenia do symulatora w Futabie FC 28 jak±¶ nie
wygoglalem . Proszê o info na priv )
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...
Witam,
A jednak kupiłeś FC-28:-) Tu masz linka:
formatting link

Pozdrawiam, Darek
Reply to
DarekRC
Witam
A patrzy³eœ tu
formatting link
¿e gniazdo jest rozpracowane podobnie jak w innych aparaturach futaby.
Pozdrawiam Pawe³
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomoœci news:fdii54$cr3$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Pawel
Witam kupi³e¶ i jeste¶ zadowolony :) szukam wszystkich materia³ów do Tego radyjka tzn. schematu CamPack + interface do programu Cami 2000 podejrzewam ze tam bêdzie MAX232 bo chyba to transmisja szeregowa :) . Mam ja dopiero kilka dni wiec uczê siê jej . Na razie uwa¿am ze jest super . Marek S
Reply to
Marek S
Witam
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fdjbf9$fmm$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Gratulujê zakupu. My¶lê, ¿e nie bêdziesz ¿a³owa³. Jak± masz wersjê softu? Na czeskiej stronie, do której ju¿ wcze¶niej kto¶ poda³ link, jest bardzo du¿o wiedzy o tym nadajniku. Nawet ten dziwny jêzyk nie stanowi przeszkody bo jest du¿o zdjêæ i fotografii. Co do kabla do symulatora i wyprowadzeñ uczeñ - trener to s± takie same jak w np. w Hitecu Optic 6. Interfejs do sym kupowa³em na Allegro, kabel uczeñ - trener (uczy³em m³odszego kolegê w³a¶nie z Opticem 6 - ju¿ lata sam) kupi³em u Pitlaba. Wszystko ¶miga znakomicie.
Reply to
invalid unparseable
Witam Jestem na razie zachwycony ju¿ ja trochê rozbudowa³em o wy³±czniki stanu lotu i przycisk trymera . Ju¿ wiem jak wyprowadziæ sygna³ PPM i zamierzam teraz uruchomiæ program CAMI robi±c interface po RS 232. chyba jeszcze zrobiê jaki¶ wiêkszy CAMPACK . Ale jakim cudem to dzia³a³o z optic ? ciekawe . interface mam zrobiony pod USB u¿ywa³em go w FC 18 plus ( tez bardzo dobre radio) jeszcze musze rozgry¼æ trymery dodatkowe ale wszystko po kolei . No i teraz nareszcie bêdê budowa³ moto-szybowca 3- 3,5 m z pe³na opcj± Marek S
Reply to
Marek S
Witam
U¿ytkownik "Marek S" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:fdla31$iv2$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Nie znam siê a¿ tak, ale wydaje mi siê to proste. Opic 6 ma takie samo gniazdo trenera jak FC 28 i tak samo (z tych samych pinów) wyprowadzony sygna³.
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.