Foto Relacja z Mistrzostw Polski modeli Kosmicznych

formatting link
ła galeria z tych zawodów
Reply to
michals
Loading thread data ...
Bardzo dziêkujê ci za zamieszczenie tej relacji . Koniecznie tak trzeba . ¿eby choæ ze zdjêæ wynika³o - jak wspaniale jest na zawodach . mo¿na podgl±dn±c i czego¶ sie nauczyæ a nawet co¶ potrzebnego kupic tanio
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.