najciekawsze imprezy festiwalu nauki w trojmiescie

m.in. zwiedzanie statkow BALTICA i HORYZONT II
pokazy wodolotu na basenie modelowym politechniki
wyklady / prelekcje na temat pednikow azymutalnych i turbin gazowych w
napedach statkow...
Najciekawsze imprezy festiwalu nauki
szczegoly -
formatting link

Tytu³ prezentacji
Dobra si³ownia statku warunkiem bezpiecznego rejsu
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Aydytorium im. Hilarego Sipowicza - Budynek Wydzia³ OiO,
Politechnika Gdañska
Forma prezentacji wyk³ad
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 10.00-10.30
Ograniczenie wieku 14
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Od lotnictwa do okrêtownictwa - turbina gazowa
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Budynek Wydzia³u OiO Politechniki Gdañskiej - Audytorium
im. Hilarego Sipowicza
Forma prezentacji wyk³ad
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 11.00-11.45
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Od lotnictwa do okrêtownictwa - turbina gazowa
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Budynek Wydzia³u OiO Politechniki Gdañskiej - Audytorium
im. Hilarego Sipowicza
Forma prezentacji wyk³ad
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 11.00-11.45
Czas trwania
LiczebnoϾ grupy 230
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Pêdniki azymutalne - napêdy statków XXI wieku
Dyscyplina technika nawigacji
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Budynek Wydzia³u OiO Politechniki Gdañskiej - Audytorium
im. Hilarego Sipowicza
Forma prezentacji wyk³ad
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 10.30-11.00
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Problemy pêkania konstrukcji kad³ubów statków
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Hala laboratoryjna Katedry, Wydzia³ OiO, Politechnika
Gdañska
Forma prezentacji pokaz
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 09.30-11.00 i 11.00-12.30
LiczebnoϾ grupy 15
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Wodolot - od pojazdu wycieczkowego do transportu oceanicznego
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Basen modelowy przy Gmachu G³ównym PG
Forma prezentacji pokaz
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 10.00-10.30 i 10.30-11.00
Czas trwania
Dostêp dla niepe³nosprawnych nie
Tytu³ prezentacji
Model przep³ywu wody w laboratorium hydraulicznym
Miasto Gdañsk
Miejsce prezentacji Hala w budynku Wydzia³u BWiIŒ PG
Forma prezentacji pokaz
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-29
Godzina 11.00-13.00
Czas trwania po 0.5 godz.
LiczebnoϾ grupy 15
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych nie
Tytu³ prezentacji
Rybackie badania naukowe na r/v BALTICA
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Skwer Koœciuszki
Forma prezentacji wycieczka lub zwiedzanie
Data 1Data od 2004-05-28
Data do 2004-05-30
Godzina 10-18
LiczebnoϾ grupy 15
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych nie
Wczeœniejsza rezerwacja dla grup powy¿ej 10 osób; e-mail:
snipped-for-privacy@mir.gdynia.pl
Inne uwagi
Streszczenie G³ówn¹ atrakcj¹ ekspozycji Morskiego Instytutu Rybackiego w
ramach II Ba³tyckiego Festiwalu Nauki bêdzie statek naukowo-badawczy r/v
BALTICA. Do zwiedzania udostêpnione zostan¹ laboratoria naukowe i urz¹dzenia
badawcze, mostek nawigacyjny, pok³ad po³owowy, miejsca poboru prób.
Prezentowane bêd¹ narzêdzia u¿ywane do poboru prób, takie jak: siatki
planktonowe, batymetry, czerpacze dna, w³oki ichtiologiczne, dragi.
Informacji udzielaæ bêd¹ pracownicy zak³adów naukowych Instytutu, oficerowie
i za³oga statku .W laboratoriach zaprezentowane zostan¹ materia³y
informacyjne o dzia³alnoœci poszczególnych zak³adów naukowych w postaci
posterów, plakatów oraz folderów.
Tytu³ prezentacji
Trójwymiarowa prezentacja dna morskiego dla map elektronicznych
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Skwer Koœciuszki
Forma prezentacji piknik naukowy
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-30
Godzina 10.00-17.00
Czas trwania rozpoczêcie o pe³nej godz. przez 45 min i przerwa 15 min np.
10.00 do 10.45 i przerwa 10.45 do 11.00
LiczebnoϾ grupy b.o.
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Inne uwagi
Streszczenie Wiele instytucji powo³a³o grupy robocze, których zadaniem jest
tworzenie i utrzymywanie warunków niezbêdnych dla zapewnienia bezpieczeñstwa
statkom, okrêtom i ludziom na morzu, a tak¿e zapobieganie zanieczyszczaniu
œrodowiska morskiego przez jednostki p³ywaj¹ce. Akademia Marynarki Wojennej
prowadzi badania naukowe nad Morskimi Systemami Informacji Geograficznej.
Obszarem zastosowania tych prac s¹:· Systemy Map Elektronicznych na potrzeby
administracji morskiej, VTS (systemu nadzoru i kontroli ruchu statków),·
przetwarzanie danych, tj.: wprowadzanie, obróbka, weryfikacja danych
przestrzennych,· bazy danych zarz¹dzaj¹ce informacj¹ administracji morskiej,
nawigacyjn¹ i turystyczn¹. Dotychczas wykonano Systemy Map Elektronicznych
specjalizowane dla nastêpuj¹cych zastosowañ: zobrazowania oznakowania
nawigacyjnego dowolnego rejonu morskiego , zobrazowania locji dzia³añ
minowych Ba³tyku Zachodniego, zobrazowania sytuacji nawigacyjnej w systemie
VTS , prowadzenia pomiarów batymetrycznych.
Instytucja Akademia Morska w Gdyni
Stanowisko prezentacyjne uczelni
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Skwer Koœciuszki
Forma prezentacji piknik naukowy
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-30
Godzina 10.00-18.00
LiczebnoϾ grupy b.o.
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Tytu³ prezentacji
Statek szkolno-badawczy HORYZONT II
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Nabrze¿e przy Skwerze Koœciuszki
Forma prezentacji piknik naukowy
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-30
Godzina 10.00-18.00
LiczebnoϾ grupy 15
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych nie
Zwiedzanie statku.
Tytu³ prezentacji
Symulatory nawigacyjne i laboratoria
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Bud. Wydzia³u Nawigacyjnego AM, Al. Zjednoczenia 3
Forma prezentacji laboratorium
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-30
Godzina 10.00-18.00
LiczebnoϾ grupy 10
Ograniczenie wieku 12
Dostêp dla niepe³nosprawnych nie
Streszczenie Pokaz symulatorów nawigacyjnych i laboratoriów
badawczo-dydaktycznych Wydz. Nawigacyjnego AM
Tytu³ prezentacji
Zasoby natury: woda, s³oñce, wiatr - Ÿród³em energii
Miasto Gdynia
Miejsce prezentacji Skwer Koœciuszki
Forma prezentacji piknik naukowy
Data 1Data od 2004-05-29
Data do 2004-05-30
Godzina 10.00-17.00
LiczebnoϾ grupy b.o.
Ograniczenie wieku b.o.
Dostêp dla niepe³nosprawnych tak
Reply to
PN
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.