Odbiornik sterujujacy problem!

Dzieñ Dobry
Jestem w kwesti budowy modeli zupe³nym amatorem (¶wiadczy o tym choæby to,
¿e nie znam fachowej terminologi modelarskiej), zrobi³em sobie jednak
w³asnymi si³ami model p³ywaj±cy (statek), który zaopatrzy³em w uk³ad
steruj±cy drog± radiow± (na czêtotliwo¶ci 27MHz) pochadz±cy z zabawki
(samochodzik). Wszystko dzia³a nadzwyczaj dobrze, gdyby nie to, ¿e ca³o¶æ ma
zbyt któtki jak na moje potrzeby zasiêg (ok 100m). W tym miejscu chcia³bym
zapytaæ Szanownych Kolegów czy zechcieli by wskazaæ mi jaki uk³ad steruj±cy
drog± radiow± o zasiêgu do 200m (w miarê najtañszy i dobry) mog³bym zakupiæ,
który nadawa³ by siê do modelów p³ywaj±cych. Mile widziane by³by równie¿
adresy stron WWW do poczytania i ewentualnego zamówienia!
Dziêkujê i pozdrawiam!
Reply to
serek
Loading thread data ...
Witam kolejnego szkutnika (nie myliæ ze szkudnikiem :o) Co zakupu aparatury do zdalnego sterowania modeli to ja na Twoim miejscu poprzeglada³ bym aukcje Allegro
formatting link
|) mo¿na tam czasami co¶ ciekawego, u¿ywanego i niedrogo kupiæ - ale przed samym zakupem porad¼ siê kogo¶ do¶wiadczonego - np. na tej grupie Chcia³by¶ co¶ poczytaæ, super!!! - to zacznij od strony
formatting link
tam znajdziesz mnóstwo artyku³ów na tematy które mog± Ciê zainteresowaæ linki do innych stron o tej tematyce oraz adresy sklepów je¶li bêdziesz chcia³ co¶ kupiæ do kolejnego modelu - a mam nadziejê, ¿e taki powstanie :) Tak trzymaæ
Pozdrawiam Grzesiek Jermo³aj Pysiak ( te¿ szkutnik, ale nie tylko :o) )
U¿ytkownik "serek" snipped-for-privacy@poczta.fm napisa³ w wiadomo¶ci news:beme2h$dqf$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Pysiak

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.