Pierœcieniopłat

Zima w pełni więc czas na budowanie nowych modeli.
Zabrałem się za konstrułowanie pierœcieniopłata.
Czy może mi ktoœ doradzić jaki przyjšć kšt zaklinowania płata
pierœcieniowego?
- œrednica płata 30cm
- cięciwa 16 cm
- profil CLARK Y
- napęd 2,5 ccm
- wersja C/L.
Ze względów konstrukcyjnych wskazane by było przyjšć wewnętrznš-spodniš
płaszczyznę płata o jednakowej œrednicy na długoœci całej cięciwy. W takim
przypadku kšt zaklinowania będzie wynosił +2 st, ale dolna częœ pierœcienia
będzie zaklinowana na -2 st. Kšta zaklinowania nie da się póŸniej zmienić,
gdyż jest on efektem montażu (klejenia) wszystkich jego elementów.
Czy ktoœ może coœ doradzić?
W przypadku pozytywnych doœwiadczeń, planuję wersję RC o nieco większych
gabarytach, ale to już za rok.
PiotrekS
Reply to
Piotr Sobierajewicz
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.