[rc] pytanie lamerskie - nadajnik odbiornik

Witam wszystkich,
Kiedy¶ lata³em na uwiêzi ( jakie¶ 10lat temu) chyba tak ka¿dy zaczyna³ no
mo¿e nie teraz czasy siê zmieni³y.
Nastêpne sezony a ze siê nie chodzi³o do pracy tylko do szko³y wiec i z kas±
by³o krucho
to zakupi³em od starszego modelarza nadajnik odbiornik i 4serwa produkcji
radzieckiej.
Oblatywa³em na tym czym¶ Trenerka, ale ¿e to wielkie i ciê¿ki radziecki z³om
wiec
jako¶ uzbiera³em i kupi³em HITECH-a 2kanaly 27MHz. Który by³ o niebo lepszym
zestawem choæ ze mia³ 2 kana³y. Radziecki sprzed a raczej serwa posz³y do
samochodu jako si³owniki do centralnego zamka hehe.
Teraz po ju¿ kilku a nawet kilkunastu latach chcia³bym czym¶ po³ataæ.
Problem ze 2 kana³y to za ma³o na elektryka a radziecki sprzêt to
zosta³ mi siê tylko nadajnik. Na tyle starczy mojej historii i sprzêtu.
Teraz pytanie.
Czy da siê dokupiæ odbiornik 27Mhz 4 kana³owy a je¶li takich nie ma
czy da siê przerobiæ nadajnik z 27Mhz na 35 - 40 Mhz czy to bez sensu ?
Pozdrawiam Artek
Reply to
Artek
Loading thread data ...
Skoro nikt nie odpowiedzia³ to ja co¶ poradzê.
Przypuszczam ¿e by³bym wstanie przerobiæ tak± aparaturê na 4 kana³y , wszystko zale¿y jak jest wykonana. Jednak nawet nie przysz³oby mi to na my¶l gdybym tak± posiada³. A ju¿ przeróbka na 35-40 to trochê wiêkszy problem. K³opotu i roboty tyle ¿e trzeba znale¼æ pieni±¿ki i kupiæ now± (mo¿e u¿ywan±). I najwa¿niejsze: lepiej nie lataj na 27 MHz, szkoda modelu.
Czyli sam koniec Twojego postu: " to bez sensu ?".
Pozdrawiam
Gugigugi
Reply to
Gugigugi
Chyba wcze¶niej co¶ pokrêci³em tzn ¼le wyja¶ni³em. Nie chce przerabiaæ radzieckiej aparatury na 4 kala³y bo on ju¿ jest 4 kana³owa, chodzi mi o przestrojenie jej z 27 - na 35 Mhz lub czy jest mo¿liwe dokupienie odbiornika 4 kana³owego 27Mhz ( wiem ze zak³óca je CB-radio ale tam gdzie latam ma³o tego wiec mi nie przeszkadza 27Mhz)
Artek
Reply to
Artek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.