Rozladowanie pakietu, jak ??

Witam Szanownych Grupowiczów
Wspomina³em w ostatnim po¶cie ¿e w nadajniku posiadam pakiet akumulatorów
który po na³adowaniu bardzo szybko traci napiêcie, zauwa¿y³em ¿e po paru
roz³adowaniach i na³adowaniach tego pakietu stan siê trochê poprawi³,
"nie"stety mój nadajnik przy napiêciu 6,6 siê wy³±cza i nie mogê roz³adowaæ
do koñca tego pakietu, czy jest jaki¶ sposób na roz³adowanie do koñca tego
pakietu ??
Pozdrawiam
Reply to
news.tpi.pl
Loading thread data ...
cze¶æ
mo¿na:
u¿ywaj±c ³adowarki, która ma funkcjê roz³adowania lub osobnego uk³adu roz³adowuj±cego.
Reply to
mRqS
Zak³adam ¿e to 8-mio ogniwowy pakiet Niklowy. W takim razie we¼ 5W ¿arówkê samochodow± i woltomierz. pod³±cz i obserwuj miernik. Pakiet wstêpnie roz³adowany w nadajniku powinien do¶æ szybko siê roz³adowaæ. Roz³adowuj do momentu uzyskania 0.6-0.9V na ogniwo. Pilnuj uwa¿nie aby przerwaæ w odpowiednim momencie, bo w koñcowej fazie napiêcie zacznie spadaæ bardzo szybko. Je¶li nie dopilnujesz, a pakiet jest ju¿mocno przechodzony i ma nierówne ogniwa, dojdzie do przebiegunowania (i zniszczenia) s³abszego ogniwa. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Raz na kilka ładowań powinieneś rozładować pakiet dotyczy to głównie ogniw NiCd przyjmując że rozładowanie powinno być przerwane jeśli napięcie na każdym ogniwie spadnie poniżej 0,8 V i tak naprzykaład jeśli pakiet ma 10 cel to rozładowujesz go do 8 V i ładujesz możesz to zrobić czymkolwiek np żarówką samochodową ale musisz mieć woltomierz i kontrolować napięcie by nie spadło poniżej wartości 0,8 V / 1 ogniwo.Mam dobry schemat rozładowarki ale musisz mieć pojęcie o elektronice i musisz umieć robić płytki drukowane jeśle chcesz to napisz to wyślę Ci schemat.
Reply to
Marian
Witam
A zamiast ¿arówki mo¿na pod³±czyæ np : silniczek ??
Pozdrawiam i dziêkujê za odpowiedzi
U¿ytkownik "Marian" snipped-for-privacy@tlen.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Reply to
news.tpi.pl
Dnia 2005-05-09 09:51, Użytkownik news.tpi.pl napisał:
Pakiet 8-celowy przy 6,6V jest już rozładowany, więc chyba nie musisz "poprawiać" po nadajniku. Pakietów nie rozładowuje się do zera :) W szczególności, NIE podłączaj do pakietu żarówki/silniczka itp. bez nadzoru tzn. bez błyskawicznego odłączenia przy spadku do ok 0.8v/celę.
Reply to
Jakub Witkowski
S³uszna uwaga! Nikt z nas wcze¶niej siê nad tym nie zastanowi³ :) Chyba ¿e ten pakiet to nie jest 8 celek. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
no mnie siê te¿ tak wydawa³o, ale przeczytaj to
formatting link
¿e pakiety nie ulegaj± zniszczeniu, albo ja czego¶ tu nie wiem.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Dnia 2005-05-09 14:15, Użytkownik Predator napisał:
Naprawdę niebezpieczne jest przebiegunowanie, które następuje przy rozładowaniu szeregowego pakietu nieco nierównych cel, gdy mierzy się napięcie na całym pakiecie. Jest to tym trudniejsze do unikniecia im gwałtowniejszy jest spadek napięcia przy końcu rozładowywania. Policz jakie napięcie na najgorszej celi będzie przy progu 1V na celę, a jakie przy 0.8V, jesli pozostałe, "dobre" cele będą miały pod koniec jeszcze po 1.1V
A sposobem do którego podałeś linka rozładowuje się cele co prawda "mocno" ale rónomiernie.
Reply to
Jakub Witkowski
to jest jasne
wiem :), ale pomimo wszystko, by³em przekonany, ¿e tak g³êbokie roz³adowanie doprowadza po kilku takich cyklach do uszkodzenia pakietu. Jak widaæ z praktyki chyba by³em w b³edzie :).
Pozdrawiam Darek
Reply to
Predator
Dnia 2005-05-09 15:10, Użytkownik Predator napisał:
nie gniewaj się - może ktoś inny, kto to czyta, się dowie :)
Ktos tu podawał linka do procedury konserwacji stosowanej prze NASA, gdzie ogniwa NiCD były najpierw rozładowywane opornikiem, a potem zwierane. Każde osobno.
Reply to
Jakub Witkowski
No w³a¶nie. To "Ka¿de osobno" nale¿a³oby wyt³u¶ciæ, bo to jest s³owo - klucz. W przeciwieñstwie do ogniw Litowych, dla Nikli ca³kowite roz³adowanie nie jest niebezpieczne. Niebezpieczne jest natomiast przebiegunowanie, do którego dojdzie przy zbyt g³êbokim roz³adowaniu baterii ogniw, po³±czonych szeregowo. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
e tam, zaraz gniewaj...
no to ja znalaz³em i podam, zapewne chodzi ci o to
formatting link
Darek
Reply to
Predator
A je¶li nie chcesz pilnowaæ lub nie masz woltomierza, to po³±cz szeregowo 10 diod prostowiczych 2A oraz rezystor 5W 10Ohma i zostaw na 16h. Potem ³adujesz od zera.
Tak na marginesie to wydaje mi siê, ¿e ani jedna z metod nie chroni przed przebiegunowaniem s³abego ogniwa je¶li jest du¿a rozbie¿no¶æ miêdzy ogniwami. A z "historii choroby" to w³a¶nie wynika.
Uk³ony, KiT
Reply to
KiT
Dnia 2005-05-10 10:53, Użytkownik KiT napisał:
Chroni ustawienie wysokiego progu, np. U = 1.2*(N-1)+0.5 [V] Żeby to wtedy miało sens, rozładowywać trzeba dość małym prądem.
Reply to
Jakub Witkowski
Ja bym sugerowa³ rozebraæ ten pakiet jak mu nie przejdzie i przemierzyæ ogniwa one by one. Podmieniæ to jedno lub dwa s³absze. Zawsze to tañsze ni¿ kraksa modelu.
KiT
Reply to
KiT
mówie o pakiecie NiCd
8 cel 650 mAh wj±tkowo nierówno siê ³adujacych
roz³adowywanie ³adowark± powodowa³o na 100% przebiegunowanie ogniw, na ca³e szczê¶cie nietrwa³e - przebiegunowane ogniwa wraca³y do stanu ok 1V po jakiej¶ nieca³ej godzinie
pakiet zosta³ wyjêty z nadajnika i zlutowany na desce
ka¿de ogniwo zwar³em osobno stosuj±c patent ze strony Alexa. Nie chcia³em jednak zwieraæ wprost ogniw rezystorem, tylko zwar³em je przez diodê - zapewni ona zachowanie potencja³u ogniwa. Zastosowa³em diody schottky'ego - 1N5817 o bardzo ma³ym spadku na z³±czu - ok 0,2-0,3 V. Zastosowa³em do¶æ du¿e rezystory - 100 om zapewniaj±ce ma³y pr±d roz³adowywania i jednocze¶nie zabezpieczaj±ce diody przed przep³ywem du¿ego pr±du podczas szybkiego ³adowania
no i czekam od wczoraj
jak lutowa³em ogniwa w pakiet, to dwa z nich by³y bardzo s³abe - ok 0,8V, reszta mia³a oko³o 1,1 -1,2V
6 ogniw roz³adowa³o siê ju¿ do 0,3V a dwa trzymaj± 1,1
poczekam a¿ ogniwa roz³aduja siê do jednakowego poziomu i pod³±czam je pod ³adowarkê
to co moge powiedzieæ ju¿ dzisiaj - w 8 diodach kupionych przedwczoraj ró¿nice na Vf siêgaj± 55mV - naleza³oby je jednak przeselekcjonowaæ. Dzisiaj kupi³em 100 szt. diód i bêdê stara³ siê je przebraæ wybieraj±c zestawy 6 lub 7 sztuk o takim samym spadku - chetnych do eksperymentów zapraszam - po³owy diód na pewno bedê chcia³ siê pozbyæ
PMK
Reply to
PeKlesyk
chêtnie bym siê przy³±czy³ do zabawy :), ale za krótko siê zajmuje modelarstwem i nie mam ¿adnego z³omu ogniw, tylko nowe a na tych trochê szkoda mi eksperymentowaæ - jak sam Peter Michalski napisa³, nie dotarli do podstaw teoretycznych zjawiska i ca³a "teoria" oparta jest na empiryce i nie gwarantuje powodzenia.
Pozdrawiam Darek
P.S. Zagadnienie jest szalenie ciekawe, wys³a³em do Dennisa Clarka (autora artyku³u dotycz±cego roz³adowania ogniw NiCd do 0V) list z pro¶ba o materia³y ¼ród³owe z NASA, ale niestety posiada tylko formê papierow± bez prawa do kopiowania.
Reply to
Predator

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.