Aku. NiMH, jak ladowac

Witam
Mam w modelu dwa pakiety 5 * NiMh 1600mAh polaczone rownolegle ( do
zasilania odbiornika i serw).
Czy przy ladowaniu mam kazdy pakiet ladowac oddzielnie czy moge oba
jednoczesnie i na ladowarce ustawic jako 3200mAh ?
Pozdrawiam
Robert W.
Reply to
Tiger
Loading thread data ...
W ogóle niewskazane jest ³±czenie równoleg³e ogniw Ni-xx. Po co takie po³±czenie pakietów? Jeden nie wydoli pr±dowo? Moim zdaniem ³adowaæ bezwzglêdnie pojedynczo.
Tomek
U¿ytkownik "Tiger" <robertos snipped-for-privacy@gazeta.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e5kse9$3sv$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
Reply to
Tomasz Rudnik
Wydolic wydoli ale takie polaczenie jako "backup". Model jest na tyle duzy ze warto juz miec dwa zasilania ale nie az tak aby ladowac w niego powerboxa.
Pozdrawiam Robert W.
Reply to
Tiger
£adowaæ oddzielnie, w ogóle NiMH i NiCD nie nalezy ³¹czyæ równolegle, szczególnie je¿eli stosujesz metodê szybkiego ³adowania. Przy po³¹czeniu pakietów równolegle, nie zostanie wykryty wzrost napiêcia przez ³adowarkê i jeden z pakietów prze³adujesz i uszkodzisz.
Jednak ³¹czenie z sob¹ pakietów NiMH równolegle po na³adowaniu nie jest wskazane, poniewa¿ w momencie po³¹czenia mog¹ pop³yn¹æ spore pr¹dy wyrównawcze. Ja gdybym musia³ stosowaæ zasilanie backup to zastosowa³ bym uk³ad elektroniczny prze³¹czaj¹cy pakiety w razie awarii. Z drugiej strony to przed czym ma zabezpieczyæ takie po³¹czenie bezpoœrednie? Co prawda nie jestem przekonany o tym na 100% ale zdaje siê ¿e wiêkszoœæ awarii ogniw polega na zwarciu biegunów. Teraz wyobraŸ sobie, ¿e w jednym pakiecie zosta³a uszkodzona jedna czy dwie cele (zwarcie wewnêtrzne) i spada na nim drastycznie napiêcie, drugi pakiet zaczyna pompowaæ do uszkodzonego pakietu i w efekcie zostan¹ uszkodzone obydwa pakiety.
Moim zdaniem jedynym bezpiecznym rozwi¹zaniem jest uk³ad wykrywaj¹cy spadek napiêcia i prze³¹czaj¹cy w razie awarii na drugi pakiet, b¹dŸ najproœciej po³¹czenie pakietów przez diody, ale to prowadzi to spadku napiêcia na diodach i do strat.
Pozdrawiam Darek
Reply to
Darek
U¿ytkownik "Tiger" napisa³...
A nie wystarczy daæ manager zasialania ? Wtedy pakiety nie s± ze sob± po³±czone fizycznie a przy awarii lub wy³adowaniu jednego automatycznie prze³acza na drugi. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
U¿ytkownik "Tiger" napisa³ w wiadomo¶ci ...
A nie wystarczy daæ manager zasialania ? Wtedy pakiety nie s± ze sob± po³±czone fizycznie a przy awarii lub wy³adowaniu jednego automatycznie prze³acza na drugi. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Dnia 31-05-2006 21:56, Użytkownik Tiger napisał:
Ładować bezwarunkowo oddzielnie!! Połącz te pakiety w modelu poprzez układ dwóch diod np. MBR 2560 CT. Za kilka złotych zrobisz sobie menager zasilania. Mariusz.
Reply to
Mariusz
U¿ytkownik "Mariusz" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e5pb96$on$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
I tak tez wlasnie poczynie. Dzieki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam Robert W.
Reply to
Tiger

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.