Uwiez na Polu Mokotowskim w Warszawie ???

Cze¶æ.
Strasznie mi by³o wczoraj spieszno bo zmieniam ubezpieczyciela mojego
wiekowego autka, a tu patrzê stoj±c na ¶wiat³ach na ul.Banacha róg ¯wirki na
trawniku paru m³odych modelarzy próbuje polecieæ modelem na uwiêzi, na oko
2.5cc silnik. Gdyby nie ten ubezpieczyciel to bym siê zatrzyma³ i pogada³
mo¿e co¶ pomóg³.
Czy mo¿e ci m³odzi ludzie czytaj± t± grupê ???
Andrzej Grodzki
Warszawa
Reply to
Andrzej Grodzki
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.