Zawiasy

Jako stawiaj?cy pierwsze kroki w klejeniu modeli stan??em przed
problemem monta?u sterów do stateczników, czy te? lotek do p?atów
skrzyd?a.
Mam zmontowan? kratownic? statecznika i steru, jeszcze nie oklejone.
Chcia?bym zamontowa? zawiasy z metalow? osi?. I teraz pytania:
- w jaki sposób/czym wykona? szczeliny w listewkach aby wsun??
p?aszczyzny zawiasów.
- jakiego u?y? kleju do wklejania zawiasów i jak unikn?? sklejenia
poruszaj?cych si? wzgl?dem siebie cz??ci
- czy dodatkowo zabezpiecza? zawiasy przed wysuni?ciem dodatkowymi
ko?kami/szpilkami
- jak si? ma kolejno?? wklejania zawiasów w stosunku do oklejania
staczenika i jego steru
By? mo?e pytania dla starych wyg modelarskich wydaj? si? banalne,
jednak dla pocz?tkuj?cych s? do?? istotne. By?bym wdzi?czny za
odpowied?.
Z góry dzi?kuj?
Margier
Reply to
margier
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.