zmiany w reg F5D

W³asnie kolega mistrz od komisji sport Aeroklubu Polskiego poinformowa³ mnie
,¿e od 1 .01.2005 zaistania³y zmiany w przepisach technicznych klasy F5D i
tak :
1. max.masa modelu 1000 g
2. max obc.pow.nosnej 65g/dcm 2
Zasilanie - ogniwa
Ni-MH, NiCd
max.ilo¶c - 7
max. masa ogniw - 425 g
z tym, ¿e 1ogniwo/cela/ ma mieæ:
1. max.¶rednicê - 24 mm
2. max.d³ug. - 45 mm
Reply to
Jerzy
Loading thread data ...
Dzieñ dobry, czy do¿yjemy takiego dnia kiedy na stronie AP bêd± naj¶wie¿sze potrzebne informacje, a nie poczt± "pantoflow±" bêd± rozsy³ane, czy publikowane w Biuletynach dla wybrañców, czyli tych co p³ac±. Z jednej strony mówi siê o propagowaniu modelarstwa, a z drugiej strony no sekretne modelarstwo ;) Teraz przyk³adowo ca³a Polska czeka na kalendarz imprez na rok 2005 na stronie AP. Mo¿e to taki trening cierpliwo¶ci dla modelarzy :)
Pozdrawiam Andrzej Grodzki Warszawa
U¿ytkownik "Jerzy" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:csb6nf$c3$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Andrzej
oczywi¶cie zaistnia³a pomy³ka pkt 1. minimalna masa modelu 1000 g
Reply to
Jerzy
Ju¿ uwzglêdnione zmiany - i korekta b³edu , a tak¿e kilka linków do klas F5
Reply to
Jerzy

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.