Co to jest?

Witam :-)
Proszê Pañstwa, mam pytanko: co to jest?
formatting link
jeden taki element a potrzebujê ich wiêcej, nie wiecie aby gdze tego
szukaæ i/lub pod jak¹ nazw¹?
ma on s³u¿yæ do zbezpieczenia osi przed wysuniêciem siê z otworu
w momencie kiedy chcemy wysun¹æ z tego zabezpieczenia oœ, w kierunku
przeciwnym do wyboczenia tego elementu, tarcie osi o wewnêtrzne "p³atki"
tego maleñstwa powoduje niejako zaciskanie sie "p³atków" na tej osi, czym
zabrania osi wysun¹æ siê dalej.
przepraszam za jêzyk, mocno niein¿ynierski... :-)
z góry dziêkujê za pomoc :-)
Reply to
batched
Loading thread data ...
Dnia Fri, 10 Sep 2004 13:09:53 +0200, batched snipped-for-privacy@pf.plnospam napisał:
tego do zabezpieczania wałków do laminowania, podobnych jak malarskie. KJupujemy to w firmie"ARGO" w Krakowie, jest to hurtownia artykułów malarskich, wałki ,pedzle itp. Pzdr.
Reply to
Paweł Tryzna
jest to zapinka zajrzyj na strone
formatting link
marecki
U¿ytkownik "batched" snipped-for-privacy@pf.plnospam napisa³ w wiadomoœci news:chs27a$ba0$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
marecki102

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.