polska instrukcja do HP48 lub HP49 i inne

Szukam materia³ów po polsku w wersji elektornicznej (e-book) o HP48 lub
HP49. Interesuje mnie zw³aszcza instrukcji obs³ugi i programowania do HP.
Zainteresowany jestem te¿ przyk³adowymi programy wraz z opisem.
Sprawa wygl±da, tak ¿e posiadam emulator tego kalkulatora na PC i na Palma,
mój angielski nie jest najlepszy i w przypadku wersji angielskiej
elektronicznej (któr± móg³bym z ³atwo¶ci± ¶ci±gn±æ) nie mam gdzie robiæ
"notatek na marginesie po polsku". A dokumenty tego typu s± grube
objêto¶ciow± i drukowanie ich nie wchodzi w gre.
MC
Reply to
mc
Loading thread data ...
W RPNie napiszesz najwy¿ej trochê cwañsze formu³y, ale programu wielkiego nie zrobisz. Jedyny sensowny jêzyk to RPL (sys- i user-) no i asembler. Niestety, po polsku bym nie spodziewa³ siê niczego na ten temat.
Konrad
PS programist± nie bêdziesz, jak nie potrafisz czytaæ ksi±¿ek po angielsku.
Reply to
KA

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.