AH-64 D Longbow Apache 1/72

Witam,
Czy wiecie gdzie mo¿na zakupiæ ten model w wersji seryjnej, a nie prototypu,
w skali 1/72 lub dodatki z ¿ywicy aby zamieniæ koñce gondol (tych szerszych
fragmentów kad³uba pod kabin±) pod skrzyd³ami wersji prototypowej ("ostro
zakoñczone" jak w modelu Mirage-Hobby, Italeri, Hasegawa) na seryjn± (do¶æ
du¿e, têpo zakoñczone z siatkami kryj±cymi ch³odzenie elektroniki). Co
ciekawe instrukcja malowania z Mirage-Hobby dotyczy seryjnej wersji D.
Jedyny model seryjny w tej skali jaki widzia³em zrobi³a Italeri (numer 40001
i 40007). S± to modele metalowe (US Army i Royal Army) i odwzorowanie
szczegó³ów jest jeszcze s³absze ni¿ w plastiku z tej firmy. Mo¿e komu¶ obi³y
sie o uszy jakie¶ informacje o dodatkach z ¿ywicy?
Pozdrawiam
Marek Miller
Reply to
Marek Miller
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.