Depron, Climapor - Czechy

Hej,
U nas bieda z Climaporem - zaprzestano produkcji.
Wygl±da na to, ¿e w Czechach jest wiêksza mo¿liwo¶æ zakupu
róznych materia³ów w marketach budowlanych.
Przy okazzji grzebania w sieci natk±³em sie na czesk± stronê
formatting link
charakterystykami i cenami ró¿nych materia³ów -
do kupienia w Czechach w takich sklepach jak OBI czy Hornbach.
Zdaje siê ¿e najblizszy Hornbach jest w Ostrawie...
formatting link
znam za dobrze jêzyka czeskiego :)
ale myslê, ze informacja godna polecenia.
Pozdrawiam,
Jarecki
Reply to
Jarecki
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Jarecki" snipped-for-privacy@wapro.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cufocg$9ld$1@213.17.164.114...
Gdzie ta bieda ?? u nas w Polsce ????? W poznaniu jest pod dostatkiem :))) 3mm 6 mm nacinane, g³adkie, jaki kto lubi. Rzadko je¿dzê co prawda do budom-marketu ale jak ju¿ zajade to jest . producent i oferta tutaj
formatting link
nie ma co prawda na sztuki i trzeba ca³a zgrzewke ale jest .. mo¿e producent ma te¿ inaczej pakowane. W sklepie widzia³em tylko zgrzewki po 10 szt . U¿ywam go ca³y czas taki zielony - nawt ³adny Powsta³y u mnie z niego pribosy delty najró¿niejszej ma¶ci i zapewniam ¿e to ten sam co bia³y.
pozdro xAres

Reply to
xArEs

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.