interface

Loading thread data ...
Niegdyś firma Reflex przysłała bardzo stanowczy list do wszystkich użytkowników pewnego "uniwersalnego interfejsu" który zawierał żądanie zwrócenia tejże firmie interfejsu oraz wysłania dodatkowej opłaty, w przeciwnym przypadku sprawa miała być toczona na drodze sądowej przeciwko każdemu użytkownikowi tego interfejsu. I dowiedziałem się tego od gościa, który używał go wyłącznie do Real Flight'a. Napisałeś ten wątek w tak bezczelny sposób, że baaaaaardzo mnie świerzbi ręka by kliknąć na email kontaktowy do Reflexa właśnie i podać mu URL do Twojego ogłoszenia... Piszę 100% serio.
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Szymon Bartu¶" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Witam,
Nie wnikaj±c w temat ( czy jest wszystko ok z pozycji prawnej ) - zastanawia mnie tylko, gdzie jest ten "... bezczelny sposób " ??? :-) Og³oszenie takie, jak wiele tutaj innych.
P.S. Dwa symulatory - to te¿ dla niektórych liczba mnoga - czyli wiele :-) Mo¿e nawet nie obs³uguje Reflexa XTR ?
Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Max
Witam nic nie pisa³em o reflexie i nie bardzo rozumiem o co ci chodzi . A dlaczego odebra³e¶ ze to w sposób bezczelny napisa³em ? Kompletnie zaskoczony jestem . Marek S
Reply to
Marek S
Witam A tak z innej beczki to do sadu mo¿na kogo¶ pod±æ za fa³szywe pomówienia . Nawet chyba to ¶ciga prokurator z urzêdu jutro siê dowiem u mojego prawnika . Tak ze kij ma dwa koñce ( jak zawsze ) Marek S
Reply to
Marek S
I s³usznie mnie ju¿ wnerwia domy¶lanie sie wszystkiego z miedzy wierszy o szkalowanie innych przez swoje widzimisie. Pozdrawiam Addriano
Reply to
Addriano
Ciekawe czy ty Szymonie jeste¶ TAKI ¦WIÊTY ¿e bêdziesz kogo¶ pouczaæ ja bym radzi³ aby¶ najpierw spojrza³ na siebie a potem na kogo¶ !!!!!! A jak ciê rêka ¶wierzbi to lepiej siê w ni± podrap bo mo¿e Ci to zrobiæ kto¶ inny :-))) Zawsze musi siê znale¼æ jaki¶ ¦WIÊTOSZEK :-((((
Pozdrawiam Wojtek
Reply to
Wojtek
Witam A mo¿e Szymon Bratu¶ ma taki piracki interface ? bo ja nie wiedzia³em ze firma reflex pisa³a do u¿ytkowników jakie¶ maile ....... oni do wszystkich pisali ? czy tylko do tych co mieli pirat ? :) Marek S
Reply to
Marek S
0. Nie Bratuś a Bartuś. 1. Nie mam żadnego pirackiego interfejsu - jedyny interfejs jaki mam to interfejs Pitlaba przeznaczony do obsługi FMS, którego autorzy zakładają z góry użycie właśnie takiego urządzenia. 2. Bezczelny sposób, bo oferowanie: "mam interfejs obsługujący wiele (w domyśle: komercyjnych, darmowych zbyt wiele nie jest) symulatorów, kontakt na priv" jest IMO w tak publicznym miejscu bezczelne. Na normalnym forum użytkownik miałby za coś takiego co najmniej "ochrzan". 3. Reflex nie wysłał mi żadnego listu. Oto skąd to wiem:
formatting link
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik "Szymon Bartu¶" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Domys³y nie s± ¿adnymi dowodami i faktami. A Marek nie poda³ ¿adnej nazwy symulatorów. A to jest kolosalna ró¿nica. W domy¶le mog³y to byæ wszystkie darmowe symulatory ( wiêc ni¿ jeden to ju¿ kilka (wiele) - o czym wcze¶niej wspomina³em ).
P.S. Gdy siê nie ma twardych dowodów - trzeba uwa¿aæ na s³owa, bo mo¿na siê w ¿yciu nie¼le "przejechaæ".
Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Max
Marek S napisał(a):
Pan Szymon bardzo czesto innym zwraca uwage kiedys i mnie ja zwrocil co trzeba a co nie, czego nie wolno a co wolno. Moim zdaniem jak go to nie interesuje to niech sie nie wypowiada i tyle. No chyba ze lubi donosic moze by sprawdzic teczke w IPN???
Reply to
wiesiek3d
To prawda - twardych dowodów nie mam. Ale jak się pisze taką rzecz w takim miejscu to zdecydowanie należy sprecyzować, że chodzi wyłącznie o darmowe symulatory. I tyle. I nie byłoby tej całej dyskuji, wtedy już absolutnie nie miałbym się do czego przyczepić.
Pomyślcie o tym jak by to potraktował moderator, który dba o to co się dzieje na forum, jeżeli by tu był. Na 99% na RC Groups (i chyba innych takich forach też) taki post by nie przeżył dłużej niż dzień. Ze względu na to pozostaję cały czas przy swoim stanowisku.
Do "wiesiek3d": Ja się nie raz bardzo cieszę, jeżeli ktoś mi zwraca uwagę na forum/grupie dyskusyjnej, jeżeli jest ona rzeczowa. IMO rzeczowo nawiązałem do tej sytuacji z Reflexem i przymusowym zwrotem takiego interfejsu.
A no właśnie - donoszenie... Bardzo chętnie poinformowałbym producenta symulatora że ktoś robi bez jego wiedzy interfejs przeznaczony m.in. do korzystania z jego produktu. Sam będąc producentem byłbym komuś, kto by mnie o tym oznajmił, wdzięczny.
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Witam,
U¿ytkownik "Szymon Bartu¶" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Znam takie jedno forum z nieomylnym moderatorem, który wszystko wie i rozumie, jego imiê zaczyna siê na A, dziêki Bogu kiedy¶ st±d odszed³ i ma swój w³asny grajdolik :-))) Szymon, wyluzuj, kolega nie napisa³ nic co by³oby nielegalne, tak wiêc w ¶wietle praktycznie ka¿dego prawa jest niewinny, a ty siê niepotrzebnie teraz motasz w dyskusji. A je¶li piszesz zwroty "powinien", "nale¿y", etc., to wkraczasz w obszar moralno¶ci, a niekoniecznie kto¶ tutaj ma ochotê na twoje pouczenia, nie s±dzê ¿eby formu³a "ko³cza-soul mentora" siê tutaj sprawdza³a.
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
U¿ytkownik "qrdl" snipped-for-privacy@spam.com napisa³ w wiadomo¶ci news:eq5h26$f5f$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Pozwolê sobie wtr±ciæ jeszcze swoje 3 grosze :-) Swego czasu sporo siê interesowa³em prawami autorskimi dot. programów komputerowych i mora³ jest taki, ¿e je¿eli posiada siê wykupion± licencjê na jaki¶ program to mo¿na mieæ odpalon± nawet wersje zcrackowan± nie ³ami±c prawa, Bo to nie "crack" reguluje sprawê legalno¶ci lub nie. Tak wiêc nawi±zuj±c do zaistnia³ej sytuacji, maj±c wykupionego reflex'a i powiedzmy popsu³ nam siê sprzêtowy klucz, czy jak tam jest chyba kontroler, mo¿na zastêpczo u¿yæ czego¶ innego i je¶li mamy oryginalny program z wykupion± licencj± to autorom Reflexa nic do tego ( chyba ¿e jest zapisane gdzie¶ prawnie, ¿e mo¿na u¿ywaæ TYLKO z oryginalnym kontrolerem - nie znam szczegó³ów ). To co¶ podobnego do robienia kopi oryginalnych p³yt dla swojego u¿ytku w celu np. zabezpieczenia danych na wypadek uszkodzenia oryginalnego no¶nika.
Podsumowuj±c, w po¶cie kolegi Marka nie widze nic co by zas³ugiwa³o na taki odzew ( chocia¿ wychodz±c z za³o¿enia "¿e na tym swiecie nie ma nic za darmo" wydaje siê byæ dziwne :-) ). Przecie¿ nie proponowa³ komu¶ nielegalnego oprogramowania. Z reszt± czy sam fakt zassania z netu jakiegokolwiek crack do dowolnego programu jest nielegalne, czy te¿ dopiero jego u¿ycie bez posiadania licencji?
Reply to
Vex
Wydaje mi sie ze ta grupa ma pomagać w problemach modelarskich a nie kontrolować co kto ma lub za ile albo po co - to jest każdego osobisty problem. Jeżeli ktoś zwraca komuś bezpodstawnie uwagę ,to wpie****a sie w jego ogródek lub interesuje sie jego problemem a powinien swoim!!! Wydaje mi sie ze ktoś ma tutaj typowe objawy polaka: zazdrość ,nie życzliwość ,zawiść. Tą grupę zaczyna coś męczyć chyba ktoś ją zaraził chorobą której między modelarzami nie powinno być!!!!!!!!!!!!! Pozdrawiam wszystkich życzliwych sobie i innym Wiesiek
Reply to
wiesiek3d
No właśnie - wydawało mi się to po prostu podejrzane.
Nie wnikam w to, ale widziałem na fotce wymieniony wyżej list wysłany od Reflexa do użytkowników nielegalnego interfejsu i był on w bardzo jednoznacznym tonie. I dlatego właśnie było to dla mnie podejrzane. Gdyby to czytał pracownik firmy robiącej symulatory, nie byłby łagodniejszy niż ja. Teraz zastanowiłem się dłużej - darmowych symulatorów RC po prostu wiele nie ma. Więc post sam się IMO prosił o pomyślenie o nielegalnym użytkowaniu.
BTW - Brak mojej odpowiedzi na posty Artura i wieśka3d będzie swoistym do nich komentarzem ;-)
Pozdrawiam, Szymon
Reply to
invalid unparseable
Witam
U¿ytkownik "Szymon Bartu¶" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Szymonie. S³ysza³em, ¿e togi prokuratorskie ostatnio znacznie stania³y. Kup sobie jak±¶ gustown±, stañ przed lustrem i poæwicz jakie¶ piêkne mowy oskar¿ycielskie. My¶lê, ¿e bêdziesz móg³ siê sob± i swoj± m±drosci± zachwyciæ jeszcze bardziej ni¿ czytaj±c swoje teksty na grupie.
Patrz wy¿ej.
Dowody, dowody. Gdybanie sobie odpu¶æ.
Reply to
invalid unparseable

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.