Kabel trenera (SANWA-HITEC)

Loading thread data ...
Schemat jest bardzo prosty: Jednym przewodem ³aczy siê masy aparatur a drugim wyj¶cie sygna³u z aparatury ucznia do wej¶cia sygna³u w aparaturze nauczyciela. W przypadku gdy Hitec jest uczniem trzeba mu daæ zworê wy³±czaj±c± w.cz., gdy Sanwa trzeba wyciagn±æ jej kwarc nadawczy. Prawdopodobnie trzeba bêdzie jeszcze daæ inwerter sygna³u na jednym tranzystorze. Proste aparatury Hitec maj± polaryzacjê negatywn±, Eclipse i Optic zarówno pozytywn± jak i negatywn±. Nie jestem pewien Sanwy, ale chyba ma polaryzjacjê pozytywn±. Tyle od strony elektrycznej. Nauczyciel bêdzie mia³ kontrolê nad aparatur± ucznia, tyle ¿e jest ma³y problem stawiaj±cy ca³o¶æ pod du¿ym znakiem zapytania. Sanwa i Hitec maj± inn± kolejno¶æ kodowania kana³ów w sygnale PPM. Jest to opisane tutaj:
formatting link
(tabelka w punkcie 1.6). W naszym przypadku zamienione bêdzie dzia³anie steru wysoko¶ci i lotek. To znaczy uczeñ steruj±c dr±¿kiem lotek bêdzie sterowa³ lotkami, ale nauczyciel steruj±c w swojej aparaturze dr±¿kiem lotek, bêdzie sterowa³ wysoko¶ci±. Mo¿na próbowaæ w jednej z apratur przek³adaæ okablowanie potencjometrów, ale to czêsto jest wiêksze grzebanie. Dlatego najlepiej jest ³aczyæ aparatury tego samego producenta.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.