Nowy gracz na rynku aparatur ?

Witam
Sprowokowany postem z innego forum, wszedłem na stronę Wakera.
Sądząc z opisów i ze zdjęć aparatur, wysoko mierzą.
formatting link

Pozdrowienia
PP
Reply to
PL(N)umber_One
Loading thread data ...
Ale za to maj± bardzo dziwne aparatury. Model 7 kana³owy jest wy³±cznie PCM - nawet nie da siê pod³±czyæ interfejsu czy kabla trenera bo nie ma w ¶rodku sygna³u PPM. Kilka dni temu wpad³a mi w rêce WK-0408. Aparaturka zrobiona na ATtiny :-) !, te¿ nie ma w obwodach sygna³u PPM. Nie wiem jak z odbiornikami, ale prawie na pewno nie bêd± wspó³pracowa³y z typowymi. Moim zdaniem za bardzo siê alienuj± odchodz±c od utartych standardów. To dobrze nie wró¿y.
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski
Witam Skoro miałeś okazję oglądać, to ciekaw jestem Twojej opinii o jakości wykonania, szczególnie mechaniki. Też zauważyłem, że niektóre modele mają tylko PCM.
Reply to
PL(N)umber_One
Ciê¿ko mi powiedzieæ cokolwiek konstruktywnego, bo nie ocenia³em pod tym k±tem. Nie wiem nawet jakie przyjaæ kryteria oceny. Dr±¿ki siê rusza³y, dodatkowe prze³±czniki raczej ¶redniej jako¶ci (w Opticu s± o klasê lepsze). Same pude³ko sugeruje raczej klasê ni¿sz± - powiedzmy 3 w 10 punktowej skali. Taka przyzwoita 1-razówka dodawana gratis do modelu ;-)
Reply to
Piotr "PitLab" Laskowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.