Problem z JR X 3810

Witam !
Mam problem z ustawieniem D/R w JR X 3810 w taki sposób abym 1
prze³±cznikiem za³±czy³ D/R lotek,kierunku i g³êboko¶ci jednocze¶nie.Mam
teraz ustwione w taki sposób ¿e na ka¿dy ster jest osobny prze³±cznik.Je¶li
kto¶ wie bêdê wdziêczny za informacjê.Walczê z tym ju¿ do¶æ d³ugo i nic nie
mogê wydumaæ.
Pozdrawiam serdecznie
Jerzy
Reply to
Jurek Manarczyk
Loading thread data ...
Walczê z tym ju¿ do¶æ d³ugo i nic nie
I nic nie wydumasz id±c tym tropem.Tak jest i juz ! A moze w ustawieniu "l±dowanie" spróbujesz jednym pstryczkiem przestawiæ wszystko na INNE wychylenia. Nie próbowa³em bo nie potrzebowa³em przez kilka lat. . Je¶li chodzi o zmianê reakcji to mo¿e EXPO pomo¿e?
Reply to
Roh
Witam! Dziêkujê za informacjê.Pokrywa siê z tym co inni napisali do mnie na priv. Pozdrawiam Jerzy
U¿ytkownik "Roh" <roh@poczta._WYTNIJ_onet.eu> napisa³ w wiadomo¶ci news:fhl09t$lgb$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Reply to
Jurek Manarczyk

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.