[RC]Panowie, kto jutro lata w Janowie ? circa od 17:30

Pytanie jak w temacie. Kto wie gdzie i jedzie ;) ???
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Loading thread data ...
Je¶li chodzi o "gdzie" to tu:
formatting link
od przejezdnego rowerzysty-modelarza s³ysza³em, ¿e widzia³ te¿, ¿e kto¶ lata³ na zachód od wskazanego na mapce miejsca. Jednak obawiam siê, ¿e ja w czwartek nie mam szansy. Praca :( W pi±tek zreszt± te¿ mogê siê nie wyrobiæ ze zrobieniem napêdu do BF-ki, a z pozosta³ych modeli: jeden zostawi³em na dzia³ce, a spalinka jeszcze nie dotarta i nie nadaje siê na tak± ³±kê. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Ja nied³ugo bêde mieszka³ o d³ugo¶æ ma³ego palca od tego miejsa (na mapie) na pó³noc i mam mocne postanowienie powróciæ czynnie do modelarstwa. Na razie wykañczam ( siebie równie¿ :) ) Je¿eli kto¶ bêdzie np w sobotê to chetnie zajrzê na chwilê popatrzeæ i przybiæ pi±tkê.
Pozrdrawiam, Jarecki
U¿ytkownik "Robert 'Heyoan' Gadomski" <robspam1@SKASUJTO!reebok.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:c66b1p$g1q$ snipped-for-privacy@mamut.aster.pl...
kto¶
Reply to
Jarecki
Na sobotê s³aba prognoza pogody (deszcz). Je¶li uda mi siê wyrwaæ to mo¿e bêdê jutro gdzie¶ miêdzy 17:00 i 19:00 ale nie mogê obiecaæ na pewno. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.