[RC] samochody

Witam. Zanaby³em silniczek samochodowy 500 Race BB VS i ma on takie
ustrojstwo w postaci ruchomego komutatora +5 -10 czy jako¶ tak. Przy zmianie
po³o¿enia komutatora zmienia siê prêdko¶æ obrotowa silnika. Co jeszcze sie
zmienia, a w zasadzie w jaki sposób? Chodzi mi g³ównie o moment obrotowy i
sprawno¶æ.
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.