Silnik Super Tigre G 140 Ring (2300) - opinie.

Witam!
Czy kto¶ u¿ywa silnika Super Tigre G 140 Ring (2300) ?
Noszê siê z zamiarem kupna takiego i interesuje mnie opinia osób które go
u¿ywaj±.
Czy prawd± jest ¿e wymagaj± bardzo d³ugiego docierania ?
Czy te¿ zdarza siê ¿e t³umik potrafi siê rozkrêciæ ?
Jaki alternatywny t³umik zastosowaæ, ¿eby nie wystawa³ mi spod maski
silnika Yak'a 54 z Jamar'y ?
Pozdrawiam
Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.