Symulator zbocza

Witam
Pamiêtam (albo nie pamiêtam) ¿e widzia³em kiedy¶ bezp³atny symulator latania
szybowcem na zboczu.
Mo¿e mi kto¶ pomóc przypomnieæ co to by³o ?
Pozdrawiam Piotr Piechota
Reply to
Piotr Piechota
Loading thread data ...
Bardzo ³adnie lata siê na zboczu w FMSie.
Reply to
invalid unparseable
Witam
Ale tam nie ma wiatru, tak mi siê do tej pory wydawa³o
Pozdrawiam Piotrr
U¿ytkownik "Tomasz 'Cypis' Gêbala" snipped-for-privacy@KASUJ-TOspecial.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bobd5g$2mr$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Piotr Piechota
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@infocoig.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bobfrf$fmb$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Grochówka nie rozwi±¿e problemu ?
Reply to
Roman B
Co¶ mi siê wydaje, ¿e masz na my¶li crrcsim. Wiaterek na zboczu wieje, ¿e cho-cho. Parê s³ów znajdziesz na
formatting link
Niestety, link do crrcsim jest ju¿ nieaktywny, mo¿e kto¶ zna nowe miejsce, mo¿e pojawi³a siê nowsza wersja. Tê w wersji 0.81 gdzie¶ mam, jakby co.
Marek Kowalski
Reply to
MarekK
Link chyba jednak jest dobry, tyle tylko, ¿e teraz trzeba siê zarejestrowaæ. Wszystko dzieje siê w group crrcsim na Yahoo. Droga jest nastêpuj±ca:
formatting link
Kowalski
Reply to
MarekK
Witam Nie by³ to ten symulator bo tamten to by³o latanie na zboczu ale podoba mi siê równie¿. Realizm chyba wiêkszy ni¿ w FSM (jest wiatr) Niestety chyba nie ma d¼wiêku i na razie u¿ywam joystika. ¯eby pobraæ pliki trzeba siê zarejestrowaæ jak pisa³e¶.
Pozdrawiam Piotr
U¿ytkownik "MarekK" snipped-for-privacy@tszepak.internetdsl.pll> napisa³ w wiadomo¶ci news:bomivo$p2g$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
zarejestrowaæ.
Reply to
Piotr Piechota
To jednak ten symulator da siê tam ustawiæ latanie na zboczu Dziêki.
U¿ytkownik "Piotr Piechota" snipped-for-privacy@infocoig.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bp07mb$nmg$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
wiadomo¶ci
Reply to
Piotr Piechota
Witam Czy ktoś prubował go zainstalować na Linuksie? potrzebuje pomocy w instalaci pod Aurox 9.1 lub Red Had.
Użytkownik Piotr Piechota napisał:
Reply to
Bogdan Peszko
Gdzie¶ mam wersjê, podes³an± przez jednego z grupowiczów, która to mo¿e byæ sterowana z aparatury za pomoc± interfejsu od FMSa. Wersja standardowa 0.81 tak nie potrafi.
Marek Kowalski
wiadomo¶ci > > news:bomivo$p2g$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl... > > > >>>Niestety, link do crrcsim jest ju¿ nieaktywny, mo¿e kto¶ zna nowe > > > > miejsce, > > > >>Link chyba jednak jest dobry, tyle tylko, ¿e teraz trzeba siê > > zarejestrowaæ. > > > >>Wszystko dzieje siê w group crrcsim na Yahoo. > >>Droga jest nastêpuj±ca:
formatting link
Reply to
MarekK

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.