Szkutnicze RC

Witam !!!
Muszê troszkê siê pochwaliæ ;o)
Niedawno sta³em siê szczê¶liwym posiadaczem modelu ³ódki Triton firmy
Academy
Zainteresowanych zapraszam na swoj± stronkê na której bêdê siê stara³
opisywaæ swoje spostrze¿enia , uwagi oraz prowadziæ historiê budowy modelu.
S± ju¿ pierwsze fotki i opisy.
Reply to
Marek C
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.