Zawody F3F w Bezmiechowej

Zapraszam wszystkich na zawody modeli szybowców zdalnie sterowanych kl. F3F
o "Puchar Bezmiechowej" w dniach 14-15 maja 2005
Szczegó³y na stronie
formatting link
o wype³nienie formularza zg³oszeniowego.
formatting link

Gdyby siê okaza³o ¿e s± fatalne prognozy pogody, decyzja o ewentualnym
odwo³aniu zawodów bêdzie zamieszczona na grupie w czwartek.
kontakt:
tel.13/4691385 lub 0606537980
formatting link

e-mail - snipped-for-privacy@w.pl lub snipped-for-privacy@wp.pl lub snipped-for-privacy@wp.pl
Reply to
agroskrzydla
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.