Badanie izolacji rur stalowych

Czy kto¶ wie, pamiêta, wie gdzie szukaæ;
jakie napiêcie jest wymagane przy te¶cie sprawdzenia izolacji
*antykorozyjnej* rur stalowych np. gazoci±gu. (/rury do u³o¿enia w
ziemi, w wykopie/)
Jaka norma to okre¶la, reguluje.
dziêkuje
Reply to
ryhoo
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.