Biuro konstrukcyjne

Panowie,
jestem przekonany, ¿e wielu z Was mia³o doczynienia z firmami zewnêtrznymi,
zajmuj±cymi siê projektami maszyn lub
gotowymi maszynami / automatami.
Jakie s± oczekiwania wobec tych firm, co ¶wiadczy o tym, ¿e ma siê
doczynienia z profesjonalistami?
Oczywi¶cie takie ¿eczy jak terminowo¶æ oraz przymy¶lana i dzia³aj±ca maszyna
zostawmy jako oczywisto¶æ.
Dzieki
Pozdrawiam
Mariusz
Reply to
Mariusz
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Mariusz" snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:hjif50$ptc$ snipped-for-privacy@atlantis.news.neostrada.pl...
To nie jest oczywisto¶æ :-) W praktyce dobrze wybieraæ biuro, które ju¿ podobn± maszynê projektowa³o i wdro¿y³o. Oni ju¿ nauczyli siê na b³edach i kolejna maszyna bêdzie na pewno lepsza, a w ka¿dym razie szybciej wdro¿ona.
Reply to
Robert Tomasik
Tu do koñca sie nie zgodze,
Firmy projektowe rzadk± robi± rzeczy takie same, je¿eli tak piszemy o firmach ju¿ bardziej produkcyjnych, projekty mo¿na standaryzowaæ, ich sk³adowe i np. 50% podzespo³ów mo¿na tak zrobiæ (moja subiektywna ocena), bardzo wa¿nym elementem jest podej¶cie do klienta, kontakt z nim, wiele firm ma nadworne biura konstrukcyjne, po prostu zna je i s± do przewidzenia, nie musz± po¶wiêcaæ czasu na szukanie nowych, sprawdzanie siebie na wzajem itp.
Reply to
Mariusz

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.