Nagrzewnica spiralna

Witam,
Czy zna kto¶ wzór pozwalaj±cy obliczyæ nagrzewnicê-spiralê
zanurzon± w cieplej wodzie (wymiennik ciep³a) ?
Chodzi o zale¿no¶æ pozwalaj±c± obliczyæ temperaturê wody na wyj¶ciu
w zale¿no¶ci od d³ugo¶ci spirali, ¶rednicy (rurki i ca³ej spirali),
szybko¶ci przep³ywu,
materia³u spirali i ró¿nicy temperatur na wej¶ciu..
Czy mo¿e lepiej odpu¶ciæ i zastosowaæ jak±¶ nagrzewnicê panelow±/¿ebrow± ?
pozdrawiam
pluton
Reply to
pluton
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.