Re: Poszukuj� konstruktora, �l�sk.

Witam serdecznie,
>
> obecnie prowadz� interesuj�cy projekt rekrutacyjny dla mi�dzynarodowej
> firmy z branşy hydrauliki si�owej. Ponişej przedstawiam pe�n� ofert�
> pracy, osoby zainteresowane prosz� o przes�anie şyciorysu na mój adres
> e-mail.
>
> Konstruktor.
> nr ref.: 037/21/KO
>
> Wymagania:
> ¡ preferowane wykszta�cenie wyşsze,
> ¡ znajomo�� zagadnie� hydrauliki si�owej,
> ¡ praktyka min. 5 lat na podobnym stanowisku,
> ¡ do�wiadcznie w projektowaniu obiektowym 3D,
> ¡ znajomo�� programu SolidWorks oraz Mechanical Desktop 5,
> ¡ znajomo�� j�zyka niemieckiego lub angielskiego/rosyjskiego w stopniu
> co najmniej swobodnej konwersacji.
>
> Zakres zada� do realizacji na stanowisku:
> ¡ projektowanie rozwi�za� z zakresu hydrauliki si�owej;
> ¡ �cis�a wspó�praca z dzia�em produkcji;
> ¡ konsultacje techniczne.
>
> Dodatkowe informacje:
> Firma oferuje rozwijaj�c� prac� w mi�dzynarodowym �rodowisku.
>
> Cechy poş�dane:
> ¡ kreatywno��;
> ¡ samodzielno��;
> ¡ dyspozycyjno��;
> ¡ komunikatywno��;
> ¡ umiej�tno�� logicznego my�lenia i wyobraźnia przestrzenna.
Joanno. Nie zdajesz sobie sprawy z tego że konstruktor z wyobraźnią przestrzenną
to ktoś w rodzaju skrzypka wirtuoza. Jest nas w Polsce może tysiąc, a może nie
ma tylu. Na pewno jesteśmy kreatywni, samodzielni, komunikatywni. Ale nie
jesteśmy dyspozycyjni. Zaden nie będzie nic tworzył w określonych godzinach.
Tworzenie to nie kopanie dołów pod słupy. Konstruktor jakiego szukasz nie musi
znać pięciu języków. Jak nie zna to tłumacza się dla niego zatrudnia. Nie musi
znać się na żadnych programach bo od tego jest nisko płatny asystent. Popraw
ofertę. Ta jest przeznaczona dla wyrobnika a nie kogoś kto ma talent. Piszesz że
osoby zainteresowane mogą przysłać życiorys. To nie te czasy żeby konstruktor
życiorys wysyłał. Napisz ile ta cudowna firma ma pieniędzy na wynagrodzenie.
Tylko żeby się nie okazało ze proponują tyle ile dostaje sprzątaczka w ich
zagranicznej siedzibie. Tomek
Reply to
Tomek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.