Re: Zwi?kszony luz wierzcho?kowy

>luz by jaki bardzo du y, to mo na by by o si zastanowi nad negatywnym
> > wp ywem na wytrzyma o z ba, ale zak adam, e nie o czym takim piszemy > > tutaj.
>
> W a nie o takie rzeczy mi chodzi :)
> Do wzor w jaki powinien by luz dotar em bez problemu, chodzi mi w a nie o to
> czym skutkuje za du y luz, mniejsza sprawno ? Szybsze zu ycie? amanie z b w?
> A mo e tylko wi ksze drgania i ha as?
>
> --
> Wys ano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
formatting link

Z autopsji wiem że za duży luz wierzchołkowy powoduje większy hałas.
Mieiśmy w firmie przekładnie małej mocy i wolnoobrotowa i inżynierzy
zastanawiali się nad przyczynami głośnej pracy. Na początek zalecono
zaokrąglić krawędzie wierzchołków zębów ale efekt był niezadowalający
następnie zmniejszono luz wierzchołkowy i przekładnia jest dużo cichsza
Reply to
wharton
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.