rury

Witam
Czy ktos z szanownych grupowiczow nie ma pod rêk± odchy³ek dla rur ze szwem
i bez?
Potrzebna mi na gwa³t wiedza na temat odchy³ek ¶rednicy wewnêtrznej i
prostoliniowo¶ci dla rury konstrukcyjnej fi 323,9 bez szwu oraz ze szwem
Pozdrawiam
Damian Kalinowski
Reply to
Damian Kalinowski
Loading thread data ...
From: "S³awek SWP" snipped-for-privacy@wp.pl
Dziekuje bardzo za odpowiedz
A szkoda ;)
stalowych ze szwem przewodowych. A w³a¶nie takich tolerancje s± mi potrzebne
Pozdrawiam
Damian Kalinowski
Reply to
Damian Kalinowski
S³awek SWP [### snipped-for-privacy@wp.pl.###] napisa³:
Metoda ma jednak pewne wady. nie wykluczone, ¿e handlowiec w przekonaniu, ¿e jak siê co 2 cm wygi±æ nie da, to jej nie kupisz odpowie, ¿e siê da, choæ siê nie da.
Reply to
Robert Tomasik
W: news:e2j7lo$4h5$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl Od: Robert Tomasik snipped-for-privacy@gazeta.pl By³o:
Ten akurat przypadek to by³a blacha aluminiowa wyginana (co 2 centymetry pod k±tem 35 stopni w te i we w te) w firmie, od której kupowa³em j± w arkuszach, czyli jak by siê nie da³o wygi±æ to nie ma zap³aty, dlatego lecia³. No i problem tkwi³ nie w materiale tylko w giêtarce. Jak ju¿ pisa³em wcze¶niej je¶li siê da handlowcowi przedstawiæ zadanie z jednym tylko rozwi±zaniem, to zrobi on wszystko co tylko w ludzkiej mocy aby je wykonaæ ;-)
A normy znalaz³e¶?
Reply to
Sławek SWP

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.