Jakie serwa do szybowca 1,9m

Powoli sk³adam swój choinkowy prezent: Mefisto Blejzyka.
Zastanawiam siê jakie daæ serwa do steru ogonowego (typ Rudlickiego).
Korzystaj±c z programu ruddermoment przeliczy³em ¿e na serwo lotek bêdzie
dzia³a³ moment rzêdu 10Ncm.
W szufladzie le¿± dwa HS-55 maj±ce moment 11,2Ncm, wiêc jest to na granicy
mo¿liwo¶ci HS-55. Chyba dobre bêdzie HS-81 z momentem 26,5Ncm.
Natomiast powierzchnia sterów jest dwukrotnie mniejsza, wiêc 55 powinno
wytrzymaæ. Ale za to dojd± opory stawiane przez popychacze.
Co o tym s±dzicie? Czy to rozs±dny wybór?
Jeszcze jedno pytanie natury ogólnej.
Powierzchnia p³ata to wed³ug moich obliczeñ ok 25dm2. Szacunkowa masa
gotowego do startu powinna wynosiæ ok 600g (na razie sam p³atowiec wa¿y
330g). To daje ok 24g/dm2 czyli dosyæ ma³o. (?)
Czy jest sens szczypaæ siê z lekkimi serwami? A mo¿e od razu kupiæ tañsze,
standardowe a te zostawiæ do deproniaczków?
Reply to
Pitlab
Loading thread data ...
Ja latam tym modelem i w p³atach mam 55 a do wysoko¶ci zamontowa³em 81 i jest bez problemu. Strzelam go z holu do¶æ mocnego o d³ugo¶ci 130m. Przy fajnym wiaterku potrafi wyci±gn±æ go pionowo.
Teyet
Reply to
teyet
....
....
......
W Agenie mam w usterzeniu HS-81 - przy twardym ladowaniu zmieniam tryby :(( A o serwach w Firscie Roman napisal mi kiedys tak "po co dawac tyle olowiu, skoro mozna dac dwa standardowe serwa?" Ja w Mefisto planuje dwa serwa standard w kadlubie (usterzenie krzyzowe) i cos podobnego do HS-18 do lotek (mam juz obudowy). Moze Dymondy z ModelPartner? Szukam alternatywy dla HS-81
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
| Szukam alternatywy dla HS-81 HS-81MG?
Reply to
Doman
Hurtem odpowiadam.
na pewno nie wejd± standarty do nosa Mefisto podobnie jak nie da sie roz³ozyæ parasola w ........
HS 81 MG do usterzenia V czy klasyczne absolutnie wystarczaj± HS 55 do lotek tak¿e .no chyba ,ze kto¶ smaruje zawiasy klejem CA a nastêpnie spawa wtedy na pewno nie wystarcz± . HS 81 -no có¿ -fajne ale trzeba mieæ zapas zembatek choc ja raz po³ama³em zembatke ale w .transporcie.Natomiast do modeli klasy First,Velwia ,Mefisto ca³kowicie wystarczaj±.
Koledzy ! Obliczenia pokazuja ,¿e na przyk³ad troche brakuje momentu ale .............. brakuje momentu do wychylenia 25 st przy prêdko¶ci np 60 km/h. Popatrzy³em na stery w duzych modelach jakie to realne wychylenia s± w trakcie lotu -filmy dobrze to pokazuja -s± minimalne . W du¿ych akrobacyjnych modelach faktycznie wahlowanie sterami jest na ca³ego ! Postarajcie sie popatrzeæ ile ruchu na dr±¿ku jest nawet w ostrym zakrêcie To samo zróbcie na ziemi i zmierzcie k±t wychylenia a nastêpnie przeliczcie ile potrzebaby momentu w powietrzu.Wnioski bêd± ciekawe. Proszê zrozumieæ ,¿e nie lekcewa¿ê kalkulacji ale "rzadko tak siê gor±co je jak siê gotuje" .
Reply to
Roman B
Mój model jeszcze nie jest na tyle wykonczony abym mógl zaczac go wywazac a po Teddym i delcie jestem uczulony na wywazenie. Zaden z tych modeli w moim wykonaniu nie dawal szansy wywazenia przez odpowiednie rozlozenie osprzetu Czy Mefisto daje sie w stanadardowy sposób wywazyc? Chodzi o to czy nie trzeba bedzie pchac kupy olowiu aby mial szanse latac.
Jeszcze jedno. W dziobie Mefisto jest "nosnik osprzetu" wykonany z grubego laminatu. Czy on ma byc wklejony w tylnia czesc kadluba? Tam siedza serwa, wiec musi to byc jakos solidnie umocowane wzgledem sterów, inaczej beda problemy trymowaniem. Instrukcja a w zasadzie rysunek zlozeniwy o tym nie wspomina.
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab
Dziêkujê wszystkim za wypowiedzi.
Jasne. Nawet przymierza³em swoje HS425 ale ju¿ zapomnia³em :-]
No w³asnie, dlaczego wszyscy sugeruj± wiêksze serwo do ma³ego steru ogonowego a ma³e serwo do dwukrotnie wiekszej lotki? Czy chodzi tu o dowa¿enie dzioba, czy zmniejszenie momentu bezw³adno¶ci w obrocie wzglêdem osi kad³uba (mniejsza masa na d³ugim ramieniu = mniejszy moment bezw³adno¶ci).
Mimo wszystkich cennych sugestii chcia³bym podej¶c do tego wsposób inzynierski. Wiem ze trudno jest zmierzyæ parametry eksploatacyjne, ale czy móg³by¶ podaæ chocia¿ szacunkowe dane takie jak prêdko¶æ maksymalna i maksymalne wychylenie lotek. Lotki mam ju¿ wyciete i polakierowane, trzeba jeszcze zeszlifowaæ krawêdze tak aby mog³y siê wychylaæ. Do tego te¿ jest potrzebna znajomo¶æ maksymalnego k±ta wychlenia.
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab
Witam wierzyciela ! Oczywi¶cie jestem twoim d³u¿nikiem co do opisu montarzu zestawu ale sam napisa³e¶ ,ze czasu jest jeszcze troche .....
To ,¿e malutkie /s³abiutkie do skrzyde³ a du¿e do steru wysoko¶ci wynika jedynie z realistycznego podej¶cia do finansów przeciêtnego polskiego RC modelarza .Ale nic nie stoi na przeszkodzie zagl±dn±c na strone firmy VOLZ i dobraæ parametry/cena lub jakie¶ mini Futaba digi+metal +³ozyska itd..
Do skrzyde³ (lotki ) po pierwszw wymiary,po drugie moment. A w³a¶ciwie wszystko razem . oczywi¶cie ,¿ewk³adanie do nosa obci±¿enia prowadzi do ponoszenia konsekwencji w reakcjach na stery . Na pewno w MEFISTO 2xHS -81MG + 4 x AAA akumulatory praktycznie za³atwiaj± wywa¿enie -mo¿e jeszcze plomba lub dwie z o³owiu ale nie zawsze. Do pierwszych lotów polecam nieco ciê¿szy na nos i powoli odejmowaæ .
Poczytaæ na stronie Piotr.de na temat oblatywania i wywa¿ania -lektura obowiazkowa i zawsze prof.GRAWITACJA oraz dr hab. POWIETRZE s± obecni podczas lotów i weryfikuj± na bierz±co t± wiedzê. Nie odpuszczaj± nikomu i nigdzie !!!
Jeszcze jedna BARDZO WA¯NA SPRAWA !!!
MEFISTO,FIRST i inne modele tego typu krajowych producentów z usterzeniem V potrzebuj± podk³adkê pod statecznik oko³o 0,8-1,5 mm . Pisz± to w instrukcji .
Je¶li nie wyko¿ystasz lotek jako hamulce (obie do góry,dr±¿ek gazu na siebie ,czêsto mix z wysoko¶ci± oko³o 2-3 st w dó³) to wychylenie w górê 18-20 st jest ca³kowicie OK dla Mefisto,w dó³ 8-15 st .Je¶li chcesz zrobiæ hamulce to w górê 30 st +- 5 st Proporcje trzeba samemu ustaliæ w zale¿no¶ci od osobistych preferencji. Na pocz±tek proponuje 15 w górê ,8-10 w dó³. ZAWSZE w szybowcach stosuje sie ró¿nice w wychyleniach lotek dó³/góra z uwagi na ró¿nice (w uproszczeniu) reakcji na zmianê k±ta natarcia profilu czym tak naprawdê jest wychylanie jakichkolwiek sterów . To jest ta RӯNICOWO¦Æ ! Ró¿nicowo¶c poniewa¿ ten stan ZAWSZE wystepuje jednocze¶nie na obu lotkach ! Przy wychyleniu steru (ó) wysoko¶ci jest IDENTYCZNIE .Ale w tym wypadku jest to RӯNICA a nie ró¿nicowo¶æ poniewaz jest ró¿nica w maksymalnym wychyleniu i ten stan jest niezalezny od wychylenia w górê (jak kto¶ zrobi identyczne wychylenia albo góra ma³o ,dó³ du¿o to te¿ da sie latac tylko to dowodzi dziwacznej reakcji modelu na stery a to ju¿ jest lekka patologia w kierunku k±tów natarcia) .Dó³ mniej 10-15 st,góra 15-20 st. Powody te same . Piszê o klasycznym lataniu bez wyuzdanej akrobacji.;-))
Co do oporów popychaczy to proszê Ciê -mam zajady ..... Zastosuj drut fi 1 mm -ca³kowicie wystarcza
Podam ci dok³adne dane co do prêdko¶ci jaka lata sie Mefisto kiedy kupiê WARIOMETR Z PRÊDKO¦CIOMIERZEM od krajowego ...ten ,tego...producenta -:)). Licz na 20-60 km/h , zwija siê przy oko³o ¶rednio szybkim kroku piechura. Nigdy nie liczy³em tej prêdko¶ci ..
W ostatnim s³owie przypominam o popychaczach(bowdenach ),prawid³owych po³o¿eniach d¼wigni,zabezpieczeniu w serwach i w d¼wigniach popychaczy ,zamocowaniu serwomechanizmów ,ogólnym braku luzów po osi popychaczy (bowdenów), ZAMOCOWANIU koñców popychaczy do steru kierunku i wysoko¶ci oraz "po drodze" . Najlepiej zrobiæ tak jak pokazuje producent albo popatrz na opis "Zefirek " na PWM.Tam s± zdjêcia jak wyglada pó³ka na popychacze wsuwana w kad³ub. Nie ma ¿adnych si³owych miejsc w kad³ubie do mocowania serw bo jest to CA£KOWICIE NIEPOTRZEBNE !!!!!! Postaram sie umie¶ciæ zdjêcie jak to mo¿na rozwi±zaæ .
W sumie : HS 55 i wy¿ej do lotek
HS 80 i wy¿ej do V.
Reply to
Roman B
W czasie ¶wi±t by³o kilka wolnych dni, wiêc jad±c do rodziców zabra³em diabe³ka... Najbardziej ¶mierdzaca i trudna do wykonania w bloku robota jest ju¿ za mna.
No w³asnie nie rozumiem. Ró¿nica w cenie miêdzy HS-81 a HS-55 jest minimalna (84/90z³), grubo¶æ warunkuj±ca mo¿liwo¶æ umieszczenia w profilu p³ata jest taka sama (12mm). Jedynie HS-81jest trochê wy¿sze, szersze, ci¿sze i mocniejsze - ¶rednio 2 razy od HS-55 ale to s± drugorzêdne parametry. Dlaczego 55 w lotki a 81 w kad³ub? Ja bym da³ odwrotnie.
To ¶wietnie, dziêki. Tak zrobiê.
Tak, dokument znam i co jaki¶ czas sobie od¶wie¿am.
Pisz± to mocno powiedziane :-) Jest rysunek ale detal o grubosci rzêdu milimetra obok 2m skrzyd³a to cienka kreseczka wiêc na kserokopii tego nie widaæ. Rzeczywi¶cie jest taka podk³adka, ale s±dziem ¿e trzeba wkleiæ j± do wewn±trz kad³uba tak aby kad³ub przenosi³ obci±¿enia na wiêkszej powierzchni a nie tylko w punktach mocowania nakrêtek. Na razie jeszcze nie wklei³em. Tak z ciekawo¶ci zapytam do czego s³u¿y ta podk³adka? Przecie¿ jest tam kawa³ek sklejki z balsowymi beleczkami podpieraj±cymi sateczniki. Czy jest duzym problemem zastosowanie sklejki grubszej o jedn± czy dwie warstwy? Po co w wiêc podk³adka?
Ok zrobiê mo¿liwo¶æ wychylenia do 30st.
Chyba rozumiem. Zreszt± temat niedawno by³ wyk³adany przez Piotra.de wiêc zawsze mo¿na sobie poczytaæ
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi zajadami. Nie mam takiego drutu, antomiast mam kilka róznych typów bowdenów. Zreszt± te dostarczone przez producenta wygl±daj± bardzo dobrze, wiêc raczej nie bedê zmienia³. No chyba ¿e kto¶ wystawi przekonujacy kontrargument.
,tego...producenta -:)). Na prêdko¶ciomierz chyba jeszcze trochê poczekasz. W obecnej wersji mam za ma³o kana³ów przetwornika aby cokolwiek jeszcze pod nie podpi±æ. Zreszt± pomiar predko¶ci to raczej bajer wiêc co najwy¿ej pojawi siê w jakiej¶ kolejnej "wypasionej" wersji. W standardowej wersji tego nie bêdzie. Tutaj priorytetami s± funkcjonalno¶æ, prostota, rozmiar, cena i ... czas opracowania ;-).
Ok W takim razie do obliczeñ bêdê przyjmowa³ 60km/h
Dzieki, przeczyta³em. Kiedy¶ ju¿ chyba czyta³em ten opis ale by³ znacznie skromniejszy. To co jest teraz to kawa³ dobrej roboty. Dziêkujê w imieniu wszystkch pocz±tkuj±cych. Przy okazji od¶wie¿y³em sobie kilka innych recenzji rozwiewajac jeszcze kilka innych w±tpliwo¶ci :-)
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab
Je¶li zmie¶cisz HS 81 tak by nie wystawa³y z obrysu profilu to oczywi¶cie zastosuj mocniejsze HS 81 i bêd± do innych zastosowañ a 55 to faktycznie s³abizna . Jedyne co mn± kierowa³o to to ,¿e jako¶ wydawa³o mi sie ,ze 55(niebieskie ) s± cieñsze ...
Reply to
Roman B
U¿ytkownik "Pitlab" ...
No tak, Romek wszystkie inne w±tpliwo¶ci wyja¶ni³. Zatem ja dopowiem, ¿e do lotek spokojnie mo¿esz w³o¿yæ tak¿e HS-81. I wg mnie bêdziesz bardziej (d³u¿ej) zadowolony ni¿ z 55tek. Dodatkowo aspekt ekonomiczny wygl±da obecnie interesuj±co, bo np. w AH (no có¿, nie wszyscy lubi± tam kupowaæ) zarówno 55 jak i 81 s± w tej samej cenie - 76 z³. A co najmniej taka jest informacja na ich stronie internetowej, czy tak jest faktycznie - no có¿, ró¿nie z aktualno¶ci± oferty internetowej AH bywa³o. Ale Ty masz AH prawie po drodze z pracy do domu, wiêc pewnie mo¿esz zajrzeæ :)
Pozdrawiam,
Kaper
Reply to
Kaper
U¿ytkownik "Roman B" ...
55(niebieskie )
Wot, jakie tu po¶lizgi w wy¶wietlaniu postów, i to ju¿ te¿ odpowiedziane. Ja te¿ my¶la³em, ¿e 55 s± cieñsze, ale okazuje siê, ¿e faktycznie - nie !!!
Pozdrawiam,
Kaper
Reply to
Kaper
Ok, czyli HS-55 wk³adam do sterów ogonowych a HS-81 kupujê do lotek. W miêdzyczasie poza grup± dosta³em popowied¼ sugeruj±c± zastosowanie do napêdu lotek wersji HS-81MG ze wzglêdu na podatno¶æ na uszkodzenia przy ladowaniu. Rzeczywiscie wysoko¶æ kad³uba to 50mm. Serwo jest ok 60cm od kad³uba wiêc do ziemi bêdzie mia³o co¶ w okolicy 32mm.
To fajnie. Ceny które poda³em pochodza ze strony Riku, gdy¿ kiedy¶ gdy zbiera³em ceny tam by³o najtaniej. Taraz ju¿ sprawdzi³em tylko w tym miejscu.
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab
drut fi 1 mm -ca³kowicie wystarcza
Wejd¼ z suwmiark± do dowolnego sklepiku z czê¶ciami do Malucha i popro¶ o jakiekolwiek cieg³a np. cieg³o ssania to 1,2 mm lub inne tak 0,9 do 1,2 mm. Je¶li nie masz drutu fi 1 to go kup lub ukradnij ;-).Co robisz jak potrzebujesz uk³ad 555 -kupujesz oczywi¶cie ! A z zajadami to jest tak . Wiesz co to zajady w k±cikach ust ?-wiesz ! No o teraz zacznij sie ¶miaæ z zajadami-zrozumiesz to okre¶lenie...
Napiszê g³upote /naiwno¶æ : A jakby tak poszczególne kana³y przetwornika wyko¿ystywaæ okresowo do poszczególnych aplikacji .S³owem raz skrzyde³ko i za chwile nó¿ka-prz±³aczaæ do uzycia dla poszczególnych funkcji je¶li ilo¶æ kana³ów jest sta³a /ograniczona i jest to g³ówne ograniczenie. Swoja drog± zastanawia³em siê nad samym czujnikiem predko¶ci w zminiaturyzowanej formie i jest to wykonalne z pomoca mikromechaniki ale pewnie ju¿ kto¶ co¶ takiego wymy¶li³.
Reply to
Roman B
Zmierzy³em ¶rednicê drutu bowdena dostarczonego z modelem - 0,8mm. W czym lepszy jest drut ciêg³a od Malucha? Inna sztywno¶æ, cena, dostepno¶æ? W moim przypadku dwa ostatnie warianty nie s± istotne.
nó¿ka-prz±³aczaæ
Mo¿na tak zrobiæ, ale to jest dorzucenie do projektu kolejnego scalaka i zwi±zane z tym szereg niedogodno¶ci: - potrzebna wieksza p³ytka, obecna jest optymalizowana pod ciasnego elektoszybowca 1.5m - d³u¿sza droga sygna³u, wiec wiêksza podatno¶æ na zak³ócenia. - wiekszy pobór pr±du ni¿ rozwi±zanie wykorzystuj±ce kontroler o wiêkszej ilo¶ci wej¶æ A/D Tak czy inaczej nie ma sensu do obecnej wersji podpianaæ czegoklwiek wiêcej. Gdy ju¿ j± uruchomiê, pójdzie do ludzi, bedzie szereg uwag, pomys³ów, poprawek. Projekt okrzepnie wtedy zrobi siê kolejne wersje: - wersjê mini bed±c± ulepszon± wersj± obecnego projektu - wersjê full wypas zaiwier±jc± nietypowe czujniki, logger GPSu, kartê pamiêci itp - wersjê paralotniarsk± z klawiatur± i wyswietlaczem zamiast radia
Co¶ w stylu anemometru? Tylko mikromechanika ma jêdn± wadê. W porównaniu do w miarê prostej rurki Pitota jest skomplikowana, ³atwo uszkadzalna i droga. Sama obóbka sygna³u z rurki pitota jest "dro¿sza", ale to jest u³amek kosztów dobrego mikromechanicznego czujnika.
Piotrek.
formatting link
Reply to
Pitlab

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.