Dziwne zachowanie serwa

Wymienia³em po³amane zêbatki w serwie HS-55. Jedno serwo po takiej operacji
zachowuje siê dziwnie.
Stan pocz±tkowy:
Ramiê serwa w po³o¿eniu ¶rodkowym, dr±¿ek apartury w po³o¿eniu neutralnym.
Wychylam dr±¿ek w dowoln± stronê - ramiê pod±¿a liniowo za dr±¿kiem - OK.
Cofam dr±¿ek o u³amek k±ta - d¼wignia serwa wraca do pozycji ¶rodkowej (!)
Cofam dalej dr±¿ek do pozycji neutralnej - ramiê serwa wychyla siê liniowo
razem z dr±¿kiem w drug± stronê a¿ do samego koñca.
Dr±¿ek jest w maksymalnym wychyleniu, ramiê serwa te¿.
Cofam dr±¿ek o u³amek milimetra- ramiê serwa wraca od razu do po³o¿enia
¶rodkowego, pó¼niej pod±¿a razem z dr±¿kiem a¿ do drugiego koñca.
Czyli nastêpuje powrót do po³o¿nia ¶rodkowego po zmianie kierunku ruchu
dr±¿ka. Co¶ jakby skrzy¿owanie histerezy z dodatnim expo.
Wyeliminowa³em wp³yw ustawieñ aparatury - powy³±czalem wszystkie miksery w
dodatku inne serwo na tym kanale zachowuje siê poprawnie.
Có¿ to mo¿e byæ? Czy co¶ ¼le z³o¿y³em?
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski
Loading thread data ...
a dobrze w³ozy³e¶ o¶ki w gniazda górnej pokrywy serwa? oraz poprawnie ustawi³es ostatni± zêbatke wzgledem potencjimetru ?
Reply to
Roman B
No w³a¶nie. Sprawd¼ napêd potencjometru. W HS-81MG mia³em co¶ podobnego. Serwo by³o prosto ze sklepu. Po kilku próbach naziemnych w nowym modelu jedno z serw zaczê³o siê zachowywaæ podobnie jak opisa³e¶. Efekt dodatkowy by³ taki, ¿e po wykonaniu ruchu dr±¿kiem serwo potrafi³o powolutku samo siê przestawiaæ. Odleg³o¶æ do sklepu (260 km :) zniechêci³a mnie do reklamacji. Okaza³o siê, ¿e potencjometr mia³ na o¶ce malutki luz. 1/4 kropelki z "kropelki" kapniêta na po³±czenie o¶ki z potencjometrem definitywnie za³atwi³a sprawê. Serwo od 3 lat chodzi prawid³owo.
KoMarek
Reply to
Marek Kowalski
W³a¶nie zauwazy³em ¿e tutaj te¿ jest taki efekt
Bingo! To jest to. Da³o siê zauwa¿yæ dopiero gdy wymontowa³em potencjometr i zdj±³em z wa³u pier¶cieñ zabezpieczaj±cy rozdzielaj±c wa³ ze ¶lizgaczem od ¶ciezki oporowej. Mocowanie ¶lizgacza na wale jest na wcisk, wiêc przy wiêkszym szarpniêciu, lub moich manewrach zmiany kó³ pewnie poluzowa³o siê. Kropelka bêdzie idealna... gdy kupiê kolejn±, bo z ostatniej nie zosta³o ju¿ ani kropelki :-)
Wielkie dziêki za trafn± diagnozê.
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.