Aparatura pytanie [help]

Sory ¿e za¶miecam grupe ci±g³ymi pytaniami ale có¿ jako¶ trzeba zacz±æ.
Chodzi mi o tak± sprawe: chcia³ bym kupiæ jaki¶ samochodzik chyba jednkak
spalinowy na podwoziu które nadawa³o by sie do RALLY i RALLY CORSU ale nie w
tym rzecz. Mój znajomy zajmowa³ sie kiedy¶ modelarstwem (tyle ¿e samolotami)
i ma w domu praktycznie komplet sprzêtu w tym w³a¶nie aparature i teraz mam
pytanie czy aparatura jest taka sama do samochodów jak i samolotów?
zastanawia mnie g³ównie odbiornik. Czy bêdzie pasowa³ czy jest on ca³kiem
inny ni¿ w samochodach? serwa ewentualnie bym dokupi³ je¶li by nie pasowa³y.
Dziêki
Reply to
kolarz
Loading thread data ...
WItam.
...
To zalezy co to jest. Napisz jaki to typ, model, producent?
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.